Skip links

Сертифициране – част 3

В третата част от поредицата „Когато трябва да сте сигурни – изберете моделите, които работят!“, представяме сертификатите във връзка с управлението на околната среда –  ISO 14001:2004 – Системи за управление на околната среда, валиден до 15 септември 2018 г. и преходът към новия стандарт ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда, както и EMAS – Схема за управление по околната среда и издаване на Удостоверение от Министъра по околана среда и водите и регистрация в общността в Брюксел.

Международният стандарт ISO14001:2015 поставя изисквания към Системите за управление на околната среда. Такъв тип Система за управление може да бъде внедрена и поддържана от всяка организация, независимо от полето й на дейност, която иска да има отношение към опазването на околната среда. Чрез внедряване на Система за управление на околната среда се постига намаляване както на прякото, така и на косвеното вредно въздействие на дейността на организацията върху околната среда. За успешното прилагането на изискванията на стандарт ISO14001:2015 от организацията се изисква строго придържане към действащата нормативна уредба, идентификация и оценка на аспектите от дейността по отношение на околната среда, набелязване и прилагане на мерки за намаляване на вредните последствия, създаване на механизми за мониторинг и сценарии за действие в случай на извънредна ситуация. Функциониращите Системи за управление на околната среда, изградени на база на изискванията на стандарт ISO14001:2015, позволяват прилагането на релевантни технически, технологични и организационни мерки за ограничаване рисковете и опасностите, свързани със замърсяванията, минимум до нива, допустими от международното и/или местното законодателство. Препоръчително е организацията, внедрила стандарт ISO 14001:2015, да въвежда свои собствени изисквания и критерии, които да надхвърлят нормативните нива на регулация.

Основните ползи за организацията от внедряването и поддържането на Системата за управление на околната среда са:

  • Минимизиране на риска от екологични инциденти;
  • Увеличаване на имиджа и конкурентноспособността на организацията, поради нейното обществено значимо отношение към околната среда;
  • Повишаване на доверието в организацията от страна на клиенти, инвеститори, партньори и т.н.
  • Осигуряване на съответствие с всички законови изисквания по отношение на околната среда;
  • Оптимизиране на използването на ресурсите в организацията, което води както до по-високи икономически резултати, така и до по-рационално потребление на изчерпаеми природни ресурси;
  • Повишава културата на всички членове на организацията по отношение на опазването на околната среда.

Системите за управление на околната среда могат да се интегрират с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и др.

EMAS – Схема за управление по околната среда. Издаване на Удостоверение от Министъра по околана среда и водите и регистрация в общността в Брюксел.

Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS (Eco Management and Audit Scheme), е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда, установен чрез Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) .

EMAS спомага за рационалното използване на ресурсите, минимизиране на замърсяването, участието на служителите и печелившия бизнес. EMAS цели да направи управлението по околна среда един непрекъснат процес, водещ до непрекъснато подобряване на резултатността спрямо околната среда. Вместо да се разглеждат въпросите, свързани с опазването на околната среда, случай по случай, участващите в EMAS организации трябва да внедрят ефективна СУОС (Система за управление на околната среда, обикновено съгласно ISO 14001) със съответните подходящи начини за контрол и процедури. Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изискванията на схемата и общите и конкретните цели по околна среда, поставени от самата организация.

ЕМАS е приложима за всички видове организации, от големите промишлени предприятия до малките организации и общините. Организациите, които са регистрирани по EMAS, отговарят на всички закони, имат изградени системи за управление по околна среда, и публично обявяват своите постижения в тази насока, като цялата им дейност се проверява от независими експерти – проверяващи по околна среда. Такива организации се познават по специалната емблема на EMAS, гарантираща достоверността на информацията, която те предоставят на широката общественост.

Колкото и добре да се счита, че е организирана дадена СУОС по ISO 14001, винаги е препоръчително организацията да е подготвена предварително за оценката при регистрирането.

Така се гарантира, че СУОС по ISO 14001  може да бъде регистрирана, но се дава възможност и за извършване на последни корекции. Освен това служи като подготовка за участващите в оценяването. Не е за пренебрегване и фактът, че добрата подготовка за оценяване намалява напрежението и тревогата на представителя на ръководството и на оценителя.

Регламентът EMAS изисква от дърфжавите членки да насърчават EMAS в цяла Европа, както и на национално, регионално и местно ниво. Това включва  не само предоставяне на информация за целта и съдържанието на Регламента и насърчаване на участието в схемата, но също обръщане на внимание на това как EMAS може да се използва при прилагането и изпълнението на друго законодателство за околната среда. При изпълнението на тези дейности за популяризиране, трябва да се вземат предвид по-специално специфичните нужди на МСП. Въпреки това, достъпът до информация, повишаването на осведомеността сред клиентите и потребителите, разясняване на ползите от участие и предоставяне на техническа помощ са мерки в интерес на всички организации, независимо от техния размер и сектор.

Материалът е предоставен от:

Светла Евтимова

e-mail: svetlaevtimovaiso@gmail.com

GSM: 0877 77 14 01