Skip links

Сертифициране – част 2

Във втората част от поредицата „Когато трябва да сте сигурни – изберете моделите, които работят!“, представяме сертификата ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) Системи за управление на безопасността на движението по пътищата, който е задължителен.

 Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е свързан с обявеното от ООН „Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата“ (2011-2020 г.) за преодоляване на всеобщата криза в безопасността на движението.

ISO 39001 определя изискванията към система за управление на безопасността на пътното движение (Road traffic safety – RTS) с цел да се даде възможност на една организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата, да намали броя на смъртните случаи и сериозни наранявания, свързани с пътни катастрофи, които може да повлияе.

Стандарт ISO 39001 е приложим за всяка организации, независимо от нейния вид, мащаб и предлаган продукт или услуга, която желае:

• да подобри резултатите си по отношение на RTS;

• да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на RTS;

• да се увери в съответствието със заявената политика за RTS;

• да демонстрира съответствие с този международен стандарт.

Изискванията в този международен стандарт включват:

• разработване и прилагане на подходяща RTS политика,

• разработване на RTS цели и планове за действие, като се вземат предвид законовите и други изисквания, които организацията е приела да прилага и

• информация за елементи и критерии, свързани с RTS, които организацията определя като такива, върху които тя може да окаже контрол или да повлияе;

• непрекъсното развитие и подобрение на системата за управление.

Организацията трябва да има процес, който:

• отбелязва / оценява броя на произшествията и броя на убитите и ранените лица,

• осигурява непрекъснато подобряване на безопасността на движението,

• наблюдава и оценява събитията, които са свързани с безопасността на движението по пътищата.

 Стандарт ISO 39001 е приложим за обществени и частни организации, имащи отношение към RTS като: спедиторски фирми, извършващи превоз на товари по шосе; транспортни фирми, осъществяващи транспортирането на пътници с автобуси, таксита и др.; търговски организации, предлагащи доставка на стоки и услуги до клиента, куриерски фирми, предприятия с вътрецехов и междуцехов транспорт, летищни комплекси; проектантски организации, пътно-строителни фирми, организации ангажирани в поддържането на транспортната инфраструктура: пътища, мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светофари, камери за наблюдение и др.

Този международен стандарт е насочен към RTS управлението.

Той не е предназначен да определи техническите и качествените изисквания на транспортните продукти и услуги (напр. пътища, пътни знаци / светофари, автомобили, трамваи, транспортни услуги за товари и пътници и службите за спешно реагиране и спасяване). Този международен стандарт няма за цел създаване на еднообразие в структурата на системата за управление на RTS или унифициране на документацията. RTS е споделена отговорност.

Стандартът няма за цел да освободи участниците в движението от задълженията им да спазват закона и да се държат отговорно.

ISO 39001 може да поддържа организацията в усилията ѝ за насърчаване на участниците в пътното движение за спазване на закона.

Материалът е предоставен от:

Светла Евтимова

e-mail: svetlaevtimovaiso@gmail.com GSM: 0877 77 14 01