Skip links

Съюзът за стопанска инициатива участва в среща с министъра на икономиката за обсъждане на новите антикризисни мерки

Снимка: mi.government.bg

На 28.07.2020  г. се проведе среща на новия министър на икономиката г-н Лъчезар Борисов, заместник-министрите г-жа Яна Топалова и г-н Стамен Янев и техния екип с представители на национално представителни организации на работодателите, на която бяха обсъдени антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката.

Г-н Лъчезар Борисов заяви нов подход на активно сътрудничество с представителите на бизнеса с цел осигуряване на ефективност и прозрачност в работата на повереното му министерство. Част от мерките, които ще бъдат приложени, са свързани с осигуряването на публична информация и отчетност, като министерството ще публикува на всеки две седмици на интернет страницата си пълен отчет на постигнатото, а също така се предвижда да се отвори и специален телефон за сигнали при нередности.

Във връзка с провежданите от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОП „ИК“) две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 (по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“) Министърът на икономиката и работодателските организации обсъдиха необходимите действия от страна на министерството за преодоляване на забавянето при обработването на подадените от фирмите документи.

Новите антикризисни мерки, които предлага Министерството на икономика, включват два пакета – социално-икономически пакет, финансиран от централния бюджет, на стойност 1,162 млрд. лева и конкретни икономически мерки на стойност 1,8 млрд. лв., като вторият пакет може да бъде увеличен с още 400 млн. лв. от средства от ЕС. Предвижда се 200 млн. лева, които бяха предвидени от ОП „ИК“ за пренасочване към Българската банка за развитие, да се пренасочат за реализиране на нови процедури за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на инвестиционна подкрепа за българския бизнес за справяне с последиците от COVID-19. От тези средства се предвижда да се покриват потребностите на бизнеса от осигуряване на ликвидност и инвестиционни разходи във връзка с реорганизацията и стабилизирането на предприятията. Мерките ще бъдат отворени за всички сектори и за всички категории предприятия, при съответни квоти по видове предприятия от общия бюджет. Тези мерки и условията по тях ще бъдат съгласувани с национално представителните работодателски и синдикални организации.

По отношение на конкретните икономически мерки, които ще прилага Министерството на икономиката социалните партньори ще направят предложения за конкретни схеми и условия за отпускането на средствата на бизнеса, които да доведат до подобряване на ефективността от тяхното разходване.