Skip links

Европейската комисия подготвя нов регламент за „зелените етикети“ и променя изисквания в директива 2001/95/EC за общата безопасност на продуктите

Нов регламент за екологичните показатели на продуктите и предприятията

Във връзка с намерението за въвеждането на нов регламент за екологичните показатели на продуктите и предприятията, Европейската комисия провежда обществено обсъждане до 31 август 2020 г.

Целта на обсъждането е компаниите да докажат твърденията за екологичния отпечатък на своите продукти / услуги, като използват стандартни методи за количественото им определяне.

Твърденията следва да са надеждни, съпоставими и проверими в целия ЕС, за да се ограничи „екологичното изпиране“, което създава невярно впечатление за въздействието върху околната среда.

Регламентът следва да улесни търговците и инвеститорите при вземането на дълготрайни решения и да повиши доверието на потребителите в зелените етикети и информация.

Преглед на директивата за общата безопасност на продуктите

Прегледът на Общата директива за безопасност на продуктите (GPSD) и нейното практическо приложение е предизвикан от установената от Европейската комисия необходимост от опростяване, съгласувана и актуализирана правната рамка за безопасност на потребителските продукти в ЕС, а предстоящата инициатива ще се основава на оценка на уместността, ефективността, съгласуваността и добавената стойност на GPSD.

Като цяло, GPSD има за цел да постигне високо ниво на защита на потребителите чрез намаляване на опасните продукти и да допринесе за функционирането на единния пазар. За тази цел тя установява общо изискване за безопасност на нехранителните потребителски продукти и съдържа разпоредби за сравняване на стандартите в Официалния вестник на ЕС в подкрепа на общото изискване за безопасност. Тя допълва специфичното за сектора законодателство за безопасност на продуктите на хармонизираното законодателство, обхващащо нехармонизирани продукти като например артикули за грижа за децата, мебели, дрехи и т.н.  като същевременно гарантира съгласуваността с риска от химически вещества и управлението на риска. GPSD е приложим и за хармонизирани продукти заради рисковете за безопасност, които не са обхванати от специфичното хармонизирано законодателство. От тази гледна точка, GPSD функционира като предпазна мрежа за всички потребителски продукти.