Skip links

КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

На 31 юли 2020 година в гр. Пловдив се проведе КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“, организирана от Съюза за стопанска инициатива.

Бе представен доклад „Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването“, който има за цел въз основа на идентифициране и проучване на законодателството и политиките в областта на чиракуването, приложими за България, да се идентифицират проблемни области и възможности за бъдещи изменения.

Докладът е основата за успешното изпълнение на последващите дейности по проекта: изготвяне на формат и минимум 60 програми за обучение на чираци; разработване на методически указания за майстори и обучители-наставници; пилотно тестване на разработените програми и разработване на предложения за национални политики и промени в законодателството, които да насърчават и подпомагат чиракуването.

На събитието присъстваха представители на целевите групи, представители на заинтересованите страни, майстори, участници в проекта, представители на екипа от експерти по проекта и др. от градовете Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Бургас, Търговище, Пловдив и София.

Публичното събитие се проведе в рамките на проект BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ по процедура BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.