Skip links

Проучване на агенцията по заетостта на потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира първото за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила, което се осъществява на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Проучването ще се извърши сред статистическа извадка от 8000 различни по големина и статут работодатели, представители на всички сектори на икономиката от цялата страна. Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

Заявените в анкетата потребности през следващите 12 месеца ще подпомогнат насочването на краткосрочните мерки и програми за провеждане на подходящи форми и обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал пък ще подпомогнат вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за запазването на работните места на заетия персонал, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори.

Очакванията на анкетираните работодатели за необходимите им специалисти след 3 до 5 години са информация, която подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъде отчетена не само продължаващата криза, но и промените в технологията и организацията на труда, настъпващи в бързи темпове през последните 12 месеца.

Агенцията по заетостта ще разчита на съдействие от страна на работодателите, които са попаднали в статистическата извадка и които ще бъдат поканени изрично за включване в проучването. В проучването могат да се включат и работодатели, които не са попаднали в статистическата извадка.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 16 април 2021 г. на следния интернет адрес: http://survey.az.government.bg/index.php/713738?lang=bg.

Източник: Агенция по заетостта (https://www.az.government.bg/bg/news/view/i-tazi-godina-agencijata-po-zaetostta-prouchva-potrebnostite-na-rabotodatelite-ot-kadri-3600/)