Skip links

НСТС обсъди удължаването на мярката 60/40 и на мярката „Запази ме!“

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество предложението за удължаване на срока на действие на мярката „60/40“ и на мярката „Запази ме!“.

Предвижда се удължаване до 31 май 2021 г. на мярката „60/40“ (Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г.)

Ще се изисква също спадът на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, да е не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г.

 Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.

 До 15 април 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021 г., които ще се разглеждат по досегашния ред.

Предвижда се удължаване до 30 юни 2021 г. на допустимостта по мярката „Запази ме!“ (Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка).

Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60  дни за 2020 г. и не повече от 90 дни за 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.