Skip links

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., разгледан на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 27-28.03.2020 г.

На 27.03.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

По време на заседанието Съюзът за стопанска инициатива изрази категоричното си становище, че обхватът на въпросното ПМС следва да бъде разширен, като се промени изцяло заложената в него философия и от уреждане на лимитативен списък на икономическите дейности, към които ще бъде приложена подкрепата, се премине към допустимост на всички икономически дейности от КИД 2008. Беше изразена и категоричната позиция на ССИ за необходимостта държавата да приложи алтернативни мерки за подпомагане на самоосигуряващите се лица и занаятчиите, за които от Съюза за стопанка инициатива алармираме от началото на извънредното положение.

В рамките на продължилото на 28.03.2020 г. заседание на НСТС, на което беше разгледан актуализиран от МТСП проект на постановлението, постигнахме съгласие с представителите на правителството обхватът на приложимост на подкрепата да бъде разширен. Достъп до компенсаторния механизъм ще имат две категории работодатели: тези, чиято дейност е преустановена със заповедта на Министъра на здравеопазването, както и всички останали работодатели, независимо от икономическата дейност, в която оперират, ако са преустановили работа на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители, или са установили непълно работно време, ако приходите им от продажби са намалели с не по-малко от 20 %. Отбелязваме с удовлетворение постигнато съгласие по основната спорна тема във връзка с функционирането на компенсаторния механизъм, а именно разширяването на неговия обхват.

От Съюза за стопанска инициатива подкрепихме предложението на Министъра на финансите компенсациите да се изпащат само по отношение на работници и служители, които са назначени на работа преди датата на обявяване на извънредното положение, тъй като подобен регламент ще препятства опити за недобросъвестно получаване на компенсации. Със същите мотиви подкрепихме и предложението на другите работодателски организации за създаването на публичен регистър на работодателите, които са се възползвали от компенсаторния механизъм. Отбелязахме и необходимостта от някои корекции на предложените текстове от правно-технически характер.

Същевременно от Съюза за стопанска инициатива потвърдихме категоричната си позиция, че установеният със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., размер на компенсацията от 60 % от осигурителния доход на лицата, не е оптималният и ще ограничи възможността на част от микро, малкия и среден бизнес, който не разполага с ликвидни средства, да се възползва от компенсаторния механизъм. Предвид на това настояхме за обсъждане на възможностите за иницииране на законодателно изменение на посочения текст и на някои други текстове от въпросния закон, които създават трудности при правоприлагането.

По време на заседанието потвърдихме категоричната си позиция, че въпросният компенсаторен механизъм може да се разглежда само като една от необходимите мерки за намаляване на неблагоприятните последици от разпространението на COVID-19 върху националната ни икономика, като настояхме за разработването на алтернативни мерки, които да обхванат тези предприятия, занаятчии и самоосигуряващи се лица, които няма да имат възможност да се възползват от посочения механизъм.