Skip links

Процедура за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 откри процедурата за набиране на проектни предложения BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Срок за кандидатстване: от 11:00 часа на 22 февруари 2021 г. до 16:30 часа на 15.03.2021 г.

Въпроси и отговори: Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 10 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“. Препоръчваме на всички жеалаещи да подадат документи за участие, да следят тази секция в ИСУН 2020.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 78 233 200  лв. (66 498 220 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 11 734 980  лв. национално съфинансиране).

Бюджетът по процедурата е разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките  предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от секторите, както следва:

  Сектор съгласно КИД-2008 Разпределение на бюджета по сектори (лв.)
Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 267 400
Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 16 225 200
Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛ. И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 378 900
Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 566 100
Сектор F СТРОИТЕЛСТВО 8 598 500
Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 26 067 300
Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 6 824 400
Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 5 861 600
Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 3 659 600
Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 199 100
Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 3 191 600
Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 2 019 200
Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ 263 000
Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 1 769 600
Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 1 020 800
Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 320 900

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган може да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Допустими кандидати: Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които са:

 • Малки предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • Са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.;
 • Са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.;
 • Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

Максимален размер на безвъзмездната помощ за едно предприятие: 50 000 лева.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013.

Интензитет на помощта: 100 % безвъзмездна финансова помощ, не се изисква съфинансиране.

Допустими разходи: Предоставят се средства за оборотен капитал за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Недопустими разходи:

 • дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране  за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
 • разходи за производство, преработка на продукти от риболов или аквакултури;
 • разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
 • разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
 • разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2), 3) и 4) от настоящите Условия.

Срок за изпълнение на проектите: 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатстване: Изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрезИнформационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. Източник: ОП „ИК“