Skip links

Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Средните предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за избран месец от 2020 г. спрямо същия месец за 2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 30 000 до 150 000 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви на 10 юли 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Процедурата допуска следните категории разходи: Разходи за закупуване на  суровини и материали; Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); Разходи за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 200 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020. Ще бъдат финансирани проектните предложения, след като бъдат оценени на етап административна оценка, както и техническа и финансова оценка. За повече информация, относно критериите за допустимост на кандидатите, условията за допустимост на разходите, необходими документи и др., може да разгледате приложеното резюме или да се свържете с нас.

линк