Skip links

Открита е процедура по акредитация на висши учебни заведения за участие в мерките за мобилност на програма Еразъм+ 2021-2027

Хартата на Еразъм за висше образование (ECHE) определя основните принципи и минималните изисквания, които висшите училища (ВУЗ) трябва да спазват при кандидатстване и изпълнение на дейности по следващата програма (2021-2027). Притежаването на ECHE е необходимо условие за всички висши учебни заведения, разположени в подходяща държава и желаещи да участват в мобилността за обучение на хората и / или сътрудничеството за иновации и добри практики в следващата програма.

Настоящата покана има за цел акредитация на висши учебни заведения в допустимите страни, които имат оперативен капацитет да участват в дейности на следващата програма, като например мобилност за обучение на хора и/или сътрудничество за иновации и добри практики.

Преди публикуването на настоящата покана Европейската комисия и националните агенции „Еразъм +“ ще анализират дейността и миналото изпълнение на притежателите на ECHE по програмата „Еразъм +“. За да бъдат включени в тази тема, ще се вземат предвид следните елементи:

  1. Дали ВУЗ са участвали в Erasmus + KA1 дейност за мобилност от 2017 г .;
  2. Дали ВУЗ спазва Хартата на Еразъм за висше образование;
  3. Дали ВУЗ са получили своето ECHE в рамките на поканата за 2020 г.

Настоящата покана има за цел акредитация на висши учебни заведения в допустимите страни, които имат оперативен капацитет да участват в дейности на следващата програма, като например мобилност за обучение на хора и/или сътрудничество за иновации и добри практики.

Към тази тема са допуснати нови кандидати и кандидати, уведомени от Националната агенция „Еразъм +“, както са избрани за пълната процедура. Ако това не е така, ВУЗ трябва да кандидатства за тема 1 или ще бъде автоматично изключен от процеса на подбор.

ВУЗ с ECHE Еразъм + трябва да използват PIC, свързан с техния код Еразъм. За тази цел се консултирайте със списъка на притежателите на ECHE 2014-2021: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/action/erasmus-charter_en. Не можете да използвате вашия OID, за да кандидатствате за тази покана.

Допустими кандидати

ВУЗ-овете, установени в една от следните държави, отговарят на изискванията за кандидатстване за Харта по Еразъм за висше образование:

  • държавите-членки на Европейския съюз;
  • трети страни, свързани с програмата, както е посочено в правното основание [1].

За да отговорят на изискванията, кандидатите трябва да бъдат признати като ВУЗ от националните органи на своята страна.

Крайният срок за подаване на заявления за Хартата за висше образование е 21 април 2020 г.

Примерната дата за публикуване на резултатите от подбора е октомври 2020 г. Връзка към официалната страница : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-fp-2020