Skip links

България се включва в европейската кампания за деклариран труд 2020

Благодарение на разработена онлайн анкета всеки може да сподели причините за мотивацията си за работа на светло, както и за полагането на недеклариран труд

През периода март – юни България ще се включи в общоевропейската кампания за деклариран труд 2020, която се организира от Европейската комисия и в частност от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Кампанията цели, чрез предоставяне на информация за ползите от декларирането на всички доходи и осигуряването, да се мотивират настоящите и бъдещите работещи, работодателите и самонаетите да работят на светло.

Според наложилата се дефиниция, използвана от Платформата, недекларираният труд включва дейности, за които се заплаща и които са законни по своето естество, но не са декларирани пред публичните власти. Недекларираният труд засяга всички. Той излага работниците на множество рискове. Възпрепятства лоялната конкуренция и подкопава публичните финанси, социалната защита и по-обширното социално сближаване. Тези предизвикателства се изострят в контекста на трудовата мобилност на вътрешния пазар и в бързо променящия се свят на труда.

Кампанията ще се провежда основно през социалните мрежи. За целта е създадена Фейсбук страница „Всички права запазени“ (https://www.facebook.com/BG4FairWork/), в която се публикува полезна информация за  правата, свързани с декларирането на доходите. С цел да се търсят причините за проблема и евентуални решения след това, е създадена онлайн анкета (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMWvW2JjKieXKRlL1IbMUuk2MBmjSiSG4St8OB5PmsXyGgeQ/viewform), с която се цели да се установят основните мотиви, поради които хората са готови да работят недекларирано, както и какво ги мотивира или би ги мотивирало да декларират всичките си доходи.

Създаден е и YouTube канал (https://www.youtube.com/channel/UCkf_wf_5aQPuZgJBGJVBJFQ?view_as=subscriber&fbclid=IwAR3g10e6QPs-HPSTk0hls5Er8Wjqz8J61qLhnNrgs93lzs9GDB466yX_S2U), в който ще се публикуват видеа, предоставящи повече информация за правата при работата на светло, както и за загубите от недекларирания труд Информация за кампанията е публикувана и на интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ – http://www.gli.government.bg/, достъпът до която е осигурен чрез специален банер на кампанията.

За България кампанията се организира от Главна инспекция по труда с активното партньорство на Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институти, Агенцията по заетостта, на всички национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите – КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ, БТПП, ССИ.