Skip links

Oбсъждане проект на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в РБ

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Министъра на здравеопазването по обявения за обществено обсъждане проект на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

В хода на провеждащото се обществено обсъждане на проекта на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България, Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна организация на работодатели, в която членуват организации, осъществяващи дейност в областта на денталната медицина, изразяваме следното становище:

Съюзът за стопанска инициатива подкрепя изцяло представения проект на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България. Считаме, че съсловната организация на лекарите по дентална медицина – Българският зъболекарски съюз, е изработил въпросните правила в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове – Закон за здравето, Закон за лечебните заведения и Закон за здравното осигуряване, ЗСОЛЛДМ, Устава на БЗС и не на последно място Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина. Освен това считаме, че Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина коректно не налагат нива на компетентност за практикуващите лекари по дентална медицина, които биха навредили на лечението на пациентите и правата им за свободен избор на лекуващ лекар.

Според нас при разработване на правилата са обхванати в необходимия детайл всички аспекти във връзка с утвърждаването на единни препоръки и правила за профилактика, диагностика и лечение в областта на денталната медицина.

Прогласените в т. І от Правилата основни принципи при упражняването на медицинска практика в денталната медицина (добронамереност и почтеност; повишаване на професионалните знания и клинични умения; коректна документация за пациента; професионално ниво на общуване с пациентите и техните оторизирани родственици; конфиденциалност в отношенията „лекар-пациент“; създаване на възможност за “второ мнение” и отнасяне към друг специалист; поддържане на добри взаимоотношения с колегите; осъзната цена на грижите за здравето; недопускане на себеизтъкване и злоупотреба със заеманата лечебна позиция; активност в промоцията на здравето) са застъпени във всички текстове на Правилата, което създава необходимата гаранция за съблюдаване на общата политика по етичност и качество в денталната медицина.

Намираме, че разработените правила за професионално-етични взаимоотношения с пациента и за поддържане на добра дентална практика са всеобхватни и осигуряват необходимото високо ниво на качество на лечението и услугите в денталната медицина.

Същевременно специалните правила за лечение на различните заболявания са съобразени с достиженията на денталната наука и практика в световен мащаб, като тенденцията е за осигуряване на все по-високо качество на лечението с модерни терапевтични методи. Специалните правила за лечение на различните заболявания са достатъчно обхватни и подробни.

Считаме, че приемането и прилагането на Плавилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България ще доведе до повишаване на качеството на предоставяните дентални услуги, повишаване на медицинските грижи за пациентите, защита на правата на лекарите по дентална медицина и на пациентите.