Skip links

Oбсъждане проект на Постановление на МС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на финансите по обявения за обществено обсъждане проект на Постановление на МС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с ПМС № 370/2019 г. (ДВ, бр. 101/2019 г.).

УВАЖАЕМА Г-ЖО АВРАМОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

В хода на провеждащото се обществено обсъждане на проекта на Постановление на МС за изменение на Тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, Съюзът за стопанска инициатива, като национално представителна организация на работодатели, защитаваща интересите на микро, малък и среден бизнес, изразява следното становище:

Съюзът за стопанска инициатива поддържа принципната си позиция, че изграждането на тол системата трябва да се подчинява на ясна визия относно политиката на държавата за управление на автомобилния транспорт – както товарния, така и пътническия. В този смисъл намираме за прогресивно решението от обхвата на платената инфраструктура, за преминаването по която се заплаща такса изминато разстояние – тол такса, да се изключат пътищата от втори клас.  

Същевременно обаче и при сега предлаганите промени в Тарифата на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с ПМС № 370/2019 г., не може да бъде изведена каква е била визията на държавата. Според нас, за да придобие обществена легитимност, тол системата трябва да бъде основана на ясна концепция какво се цели да се постигне с въвеждането й и какъв ще бъде резултатът върху националната ни икономика и върху гражданите.

  • Изходната позиция, върху която трябва да бъде изградена тол системата, е тя да обхване само транзитния превоз – товарен и пътнически.

Това означава транзитно преминаващите през територията на Република България пътнически и товарни автомобили да имат право да се движат само по транзитните пътища, които са обхванати от тол системата, и да не бъдат допускани за движение по пътищата от републиканската пътна мрежа, които остават извън тол системата.

Основният интерес на държавата е да обложи чрез въпросната такса всички чужди оператори, преминаващи през територията на държавата ни – било то автомобилни товарни или пътнически превозвачи, било то преминаващи частни автомобили. Държавната транспортна инфраструктура, която е изключителна държавна собственост, следва да бъде управлявана по начин, че да се стреми да облага външните чужди на държавата ни ползватели и да облекчава всички вътрешни национални ползватели.

  • Ето защо според нас другата основна цел на новата тол система трябва да бъде да се създаде възможност националните потребители да имат право на т.нар. „алтернативен маршрут“.

В голяма част от европейските държави тол системите са насочени именно към транзитния превоз, като се спазва правилото за наличието на алтернативен маршрут за местните оператори.

Нашите разчети показват, че при предлагания от правителството обхват на платената пътна инфраструктура, предлаганият размер на тол таксите ще доведе до бързо изчерпване на оборотните ресурси на малките превозвачи, тъй като разходът за пътни такси ще се увеличи значително, а плащанията от техните клиенти под въздействието на силния конкурентен натиск на големите превозвачи са отложени средно за около 45 дни.

Увеличаването на разходите за пътни такси ще окаже негативно въздействие не само върху конкурентоспособността на малките автомобилни превозвачи, но и върху конкурентоспособността на целия производствен сектор в България. Безспорно повишаването на разходите за пътни такси ще доведат до поскъпване на цените на произвежданите в страната продукти, което ще остане за сметка на крайния потребител. Това означава, че макар да се очаква нарастване на доходите на населението през следващата година, това няма да доведе до увеличаване на покупателната способност на крайните потребители, поради увеличението на цените в резултат на повишаващите се разходи за пътни такси. Това от своя страна ще доведе до намаляване на темповете на икономически растеж на икономиката ни.

Осигуряването на т.нар. „алтернативен маршрут“ дава глътка „свеж въздух“ за местните транспортни оператори, особено що се касае за микро и малките, защото при наличие на алтернативен маршрут те имат възможност да запазят своята конкурентоспособност, избирайки дали да се движат по пътищата от тол системата и да оскъпят предоставяната от тях крайна транспортна услуга или да извършват превозите по останалите извън тол системата републикански пътища и да запазят конкурентна цена. Възможността местните транспортни оператори да формират по-конкурентна цена за превоз на товари ще се отрази благоприятно и на останалите сектори от икономиката ни, които традиционно при осъществяваната от тях дейност ползват транспортни услуги или сами осъществяват превоз на своята продукция.

  • Третият изключително важен аспект от въвеждането на тол системата е съобразяването на нейния обхват с актуалното състояние на пътната инфраструктура, която ще бъде включена в нея.

Според нашите експерти въвеждането на тол системата трябва да бъде осъществено поетапно, като за определяне на последователността и етапите на въвеждане на системата следва да се вземе предвид преди всичко актуалното състояние на пътната инфраструктура.

Понастоящем, когато се говори за поетапно въвеждане на тол системата, не се изяснява въпросът за критериите, въз основа на които ще бъде определена последователността на това поетапно въвеждане. Считаме, че този въпрос следва да бъде поставен своевременно за обсъждане, като поддържаме принципната си позиция, че основен критерий трябва да бъде актуалното състояние на съответната пътната инфраструктура, за която ще се въвежда тол системата.

С оглед на всичко гореизложено намираме, че за да се осигури интересът на държавата и на обществото от добре поддържана и развита републиканска пътна мрежа и същевременно да не се засегне по негативен начин един добре развит и традиционен за икономиката ни бранш – товарният автомобилен транспорт, както и да се обезпечи общият икономически интерес на отделните граждани, е необходимо тол системата да обхваща само магистралите и онези от първокласните пътища, които са част от транзитните европейски коридори, при следните параметри:

– да се установят високи стойности на цената на километър за преминаване по пътищата обхванати от тол системата;

–  да се установи забрана на транзитно преминаващите транспортни средства да се движат по пътища от републиканската пътна мрежа, които са извън обхвата на тол системата;

– да се допуснат националните превозвачи да се движат и по пътищата от републиканската пътна мрежа, които са извън обхвата на тол системата;

– да няма винетки за движение по пътищата от републиканската пътна мрежа, които са извън обхвата на тол системата.

Според нашите разчети това ще гарантира в пълна степен интереса на фиска, доколкото, базирайки се на данните за транзитно преминаващите през територията ни товарни и пътнически автомобили, ще осигури сериозни годишни постъпления в бюджета, които да се използват за инвестиране в създаване и поддържане на транспортната инфраструктура в страната.

Предвид на това вкарването на транзитния трафик в тол системата и същевременно освобождавайки второкласните и част от първокласните пътища от републиканската пътна мрежа от налози за местните оператори, ще доведе от една страна до гарантиране на устойчивостта на приходите от тол системата, а от друга страна няма да утежнят състоянието на целия бранш на товарния автомобилен транспорт.

Друга съпътстваща мярка с позитивен ефект върху сектора е инвестирането в изграждането на попътни паркинги за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона, които са обхванати от тол системата.