Skip links

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester): оценка на резултатите и път напред – с участието на Европейската комисия и Eurofound

Целта на проекта е да се разбере по-добре дали и как организациите на МСП участват в процеса на Европейския семестър и как да подобрят положението главно на национално ниво. Това ще доведе до препоръки на равнище ЕС и на национално равнище как гласът на МСП да бъде чуван по-добре на всички нива.

Европейският семестър е рамката за координация на икономическите и социалните политики в целия ЕС. Той е в основата на социално-икономическите реформи в държавите-членки. С годишните доклади, основани на националните доклади и специфичните национални препоръки, семестърът настоява за активното участие на социалните партньори и бизнес организациите на национално и регионално ниво. Тяхната роля е да приложат и да получат по-добра роля в реформите, подходяща икономическа и социална бизнес среда, както и добре функциониращи пазари на труда.

Чрез анализи и процес на взаимно обучение, проектът SMILES ще допринесе за подобряване на гласа на МСП в семестъра и по-доброто отчитане на приоритетите и потребностите на МСП през новия семестър.

През 2020 г. семестърът включва бизнес среда, икономическо и парично измерение, финансова стабилност, зелена икономика с въвеждането на целите на ООН за устойчиво развитие, пазар на труда и уменията, социална защита и социално сближаване, включително принципите на Европейския стълб за социални права и социално оценяване.

Проектът SMILES се възползва от финансовата подкрепа на Европейската комисия за период от 2 години.