Skip links

Съвместно писмо за задължителна информация за продукта и възможностите на цифровизацията

SMEunited подписа съвместно писмо с индустрията, за да обърне внимание на възможностите, които цифровизацията може да предостави на европейските граждани и предприятия, и призова за по-нататъшни действия и водеща роля на Европейската комисия, за да може Европа да се пригоди за ерата на цифровите технологии.

Долуподписаните организации насърчават Европейската комисия да:

1) Създаде специален Европейски форум на заинтересованите страни за цифрова информация за потребителите, за да подпомогне редовният обмен на мнения и най-добри практики и разработването на основните принципи за цифровизация на информацията за потребителите и продуктите;

2) Проучи къде съществуват възможности за цифрови средства като законово признат вариант за предоставяне на задължителната информация за продуктите и да адаптира съответната регулаторна рамка на ЕС, включително общото законодателство за продуктите и потребителите, както и специфичните законодателства за сектора, ако тези възможности осигуряват ползи за потребителите и всеки бизнес;

3) Гарантира, че всички предприятия, независимо от техния размер, могат да използват и да се възползват от цифровите информационни технологии в целия ЕС;

4) Обмисли освен това за насоки, за да гарантира, че информацията за потребителите, предоставяна чрез цифрови средства, включително от трети страни, е в съответствие с хармонизираните принципи, включително точност, прозрачност, надеждност и справедливост, за да информира по-добре потребителите и да изгради доверие между потребителите и бизнеса.