Skip links

МСП и занаятите не могат да са изкупителна жертва на новия план за действие на кръговата икономика

Снимка: smeunited.eu

 „Новият план за действие за кръговата икономика може да представлява иновативна стратегия за растеж, която да има положително въздействие върху европейската икономика като цяло, включително МСП. Преходът от линейни към кръгови бизнес модели обаче е сложен и не може да се случи за една нощ. Нуждаем се от благоприятна рамка, която да подкрепя занаятите и МСП на равнище ЕС и на национално ниво в тази предизвикателна промяна!“ заяви Гуидо Лена, директор за устойчиво развитие, представяйки позицията на SMEunited относно новия план за действие за кръгова икономика, добавяйки „С това искам да кажа, че МСП се нуждаят от персонализирана информация, техническа помощ, по-лесен достъп до финансиране, за да поемат първоначалните инвестиции, както и финансови стимули за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила и то на местно ниво, там, където работят.“

„От съществено значение е и новият план да се прилага по начин, който да не увеличава допълнително бюрокрацията и финансовата тежест върху занаятите и МСП. Следователно, трябва да се изготви специална оценка на въздействието върху МСП за всеки регламент и директива, които ще следват плана за действие.“, продължи г-н Лена, „и първо трябва да се наблегне върху възможността за  „бързи печалби“ чрез насърчаване на услугите за ремонт, повторна употреба и преработка и увеличаване на използването на вторични суровини, подкрепящи по-устойчиви продукти.“.

Новият документ напомня, че МСП играят ключова роля в превръщането на Европа в по-кръгова, тъй като представляват 99,8% от всички предприятия в ЕС. В същото време, поради своята структура, МСП имат ограничени ресурси откъм персонал и финансови средства. Ето защо, трябва да се постигне баланс между интересите на потребителите и бизнеса, за да не се повлияе отрицателно върху конкурентоспособността, особено при възстановяването от Covid кризата. „Следователно, приоритет е методологията за отпечатъка на продукта върху околната среда, разработена от Комисията, да остане доброволна и инструментите за МСП за улесняване на прилагането на тази методология да бъдат скоро налични.“, посочи Гуидо Лена и добави, че „По същата причина, ние се нуждаем от свободно достъпна онлайн многоезична база данни за МСП с анализ на жизнения цикъл на продуктовите групи, предмет на Продуктовия екологичен отпечатък, тъй като МСП нямат капацитета да извършват този анализ.“

SMEunited се спря и на два други важни аспекта на новия План за действие за кръговата икономика: първият е принципът на фокусиране върху продуктите и услугите с голямо въздействие, които трябва да бъдат включени в политиката за устойчиви продукти. „Това на практика означава, че нишовото, уникално и дребномащабно производство, характерно за МСП, трябва да бъде освободено от ключовите предписания за устойчива продуктова политика заради високите разходи и бюрокрацията, свързани с нея.“, обясни г-н Лена. Вторият е да се даде приоритет при прилагането на съществуващите правила в политиката на ЕС за отпадъците преди да излязат нови, за да се избегне несъразмерен вътрешен пазар. „Освен това, според SMEunited, разширената отговорност на производителя трябва да се основава на балансиран подход, чрез който отговорността да се разпределя поравно между всички участници, вкл. потребителите, участващи в жизнения цикъл на продукта. МСП, независимо дали са производители или търговци на дребно, не могат да бъдат изкупителната жертва на тази система!“, обоснова се господин Лена.

Връзка към оригиналната публикация тук