Skip links

Изменят се правила за прилагане на мерките срещу изпирането на пари

Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Приемането на постановлението има за цел постигане на завършена и хармонизирана нормативна уредба на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Необходимостта от изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари възникна във връзка с измененията и допълненията в Закона за мерките срещу изпирането на пари, приети от Народното събрание на Република България през 2019 г.

С текстовете на постановлението се въвеждат съответните изменения и допълнения, необходими за постигане на съответствие с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП), както и с текстове на закона, в които през 2019 г. бяха направени промени с оглед намаляване на административната тежест от прилагането на закона и постигане на по-висока степен на съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (текст от значение за ЕИП).

Приемането на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е от значителна важност за хармонизиране на отделните разпоредби на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и следва да се отрази положително на възможността от прилагане в пълен обем на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и да даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват ефективен контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари са съобразени и с приетия Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави (текст от значение за ЕИП) (Делегиран регламент (ЕС) 2019/758), което налага отстраняване на някои разминавания между разпоредби на ППЗМИП и такива на Регламента.

Виж решенията на Министерски съвет тук.