Skip links

Европейски фонд за регионално развитие: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е отворена за кандидатстване с краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.04.2020г. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Микро и малки предприятия могат да кандидатстват за БФП (безвъзмездна финансова помощ) от 500 000 лева.

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева

В зависимост от района на планиране  (NUTS2) и категорията предприятие,  интензитетът на помощта може да достигне до 70% („регионална инвестиционна помощ“). При условията на режим de minimis“ (приложимо по Елемент А и/или по Елемент Б), помощта е фиксиран процент – 70%.

За да са допустими кандидати, предприятията трябва да  са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.).

Разходите, допустими за финансиране:

  • Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи  (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи , „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

  • Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)

1) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите .

За повече информация: http://www.opic.bg/procedure/bg16rfop002-1022-stimulirane-vnedryavaneto-na-inovatsii-ot-sshchestvuvashchi-predpriyatiya

За консултация: office@ssibg.org