Skip links

Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Министерският съвет с решение № 493 от 21 юли 2020 г. прие национален стратегически документ за „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Развитието на цифровите технологии и навлизането им във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода към оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, увеличаването на търсенето и предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства в периода до 2030 г.

Цифровият преход е процес, който се характеризира с масово внедряване и комбиниране на цифрови технологии във всички сфери на обществения и стопански живот.

Ускореният цифров преход е предпоставка за изпреварващо развитие на производството, за растеж и  повишаване на доходите. Този процес изисква адекватни и своевременни мерки за повишаване на знанията и уменията на гражданите, за придобиване на нови умения и квалификация и за създаване на култура за учене през целия живот, която да отговаря на все по-динамичния характер на пазара на труда. Цифровият преход, заедно с „Европейския зелен договор“ е основен приоритет и на европейско ниво. Европейската комисия ежегодно отчита цифровия напредък в държавите членки на ЕС чрез индикатори, представящи индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). За съжаление, България се нарежда на последно място по този показател. Съществено е изоставането и спрямо средноевропейските нива на цифрова свързаност, използването на цифровите умения онлайн, цифровизацията на предприятията и обществените услуги.

Кризата с COVID-19 потвърди на практика необходимостта от ускоряване на цифровия преход във всички сектори и доказа, че полагането на усилия за оползотворяване на потенциала на цифровите технологии е не само необходимо, но и задължително. Чрез цифровия преход икономиката ще увеличи своята конкурентоспособност и устойчивостта си, ще създаде нови източници на приходи от нови бизнес модели и услуги, които създават работни места. Инвестициите в цифрови технологии са инвестиции и в постигането на амбициозните цели на Европейски зелен договор като изграждането на чиста и кръгова икономика, интелигентната мобилност, енергийната интеграция, прецизното земеделие и др.

Пълният текст на Националния стратегически документ за „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ може да видите тук: https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/cifrovatransformaciyanabulgariyazaperioda2020-2030.pdf