Skip links

Съюзът за стопанска инициатива участва в среща с министъра на икономиката за обсъждане на напредъка по изпълнение на антикризисните мерки и новите операции за подпомагане на МСП за преодоляване на икономическите последици от Covid-19

На 13.08.2020 г. се проведе среща на Министъра на икономиката г-н Лъчезар Борисов, Заместник-министрите г-жа Яна Топалова и г-н Стамен Янев и техния екип с представители на национално представителни организации на работодателите и на синдикатите, на която беше обсъден напредъка по изпълнението на антикризисните мерки. Целият отчетен материал на Министерството на икономиката относно напредъкът по изпълнението на антикризисните мерки. Пълният текст на отчетния материал е наличен на интернет страницата на ведомството: https://www.mi.government.bg/bg/news/napredak-po-antikrizisnite-ikonomicheski-merki-izpalnyavani-ot-ministerstvoto-na-ikonomikata-za-preodo-3927.html

На срещата бяха обсъдени и новите мерки, насочени пряко към предприятията за преодоляване на последиците от COVID-19. С налични свободни средства в размер на 162 108 135 лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. е предвидено да стартират две мерки – „Оборотни средства за малки предприятия с оборот за 2019 г. над 500 000 лева“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

Първата мярка „Оборотни средства за малки предприятия с оборот за 2019 г. над 500 000 лева“ се предвижда да бъде с общ бюджет от 80,108 млн. лв. и е насочена към малки предприятия, които поради размера на реализирания от тях оборот през 2019 г. (над 500 000 лева) не са били допустими участници по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19“. Ще се предоставя подкрепа за оборотни средства, като допустими ще са разходите за суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни разноски) и разходи за персонал (вкл. за възнаграждения и за осигурителни и здрави вноски за сметка на работодателя). Интензитетът на помощта е 100 %, а максималният й размер 50 000 лева. В рамките на разговорите със социалните партньори се постави за обсъждане въпросът за снижаване на прага на изискуемия оборот от 2019 г. на 300 000 лева и увеличаване на максималния размер на помощта на 100 000 лева, като преговорите по тази тема между социалните партньори продължават.

Втората мярка „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ е с общ бюджет от 82 млн. лв. и е насочена към микро, малки и средни предприятия от всички сектори. Ще се предоставя подкрепа, вкл. инвестиционна, за закупуване на колективни и лични средства за защита, разходи за оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, разходи за физическа изолация на работното място (поставяне на прегради), разходи за климатизация и вентилация, разходи за хардуер/софтуер за отдалечен достъп и за софтуер за отчитане на дистанционна работа. Интензитетът на помощта е 100 %, а максималният й размер ще бъде диференциран според категорията на предприятието – микро, малко или следно. От ССИ поставихме въпроса за включването в обхвата на схемата и на занаятчиите и занаятчийските предприятия по Закона за занаятите, като получихме уверение от Министерството на икономиката, че поставеният проблем ще бъде разгледан.

Отделно от посочените две мерки, Министерството на икономиката планира с новите средства в рамките на Инициативата на Европейската комисия REACT-EU (в размер на 391 166 000 лева) да стартира още две мерки: „Дигитализация, възстановяване и растеж“ с индикативен бюджет 291 166 000 лева и „Цифрови и зелени иновации“ с индикативен бюджет 100 000 000 лева.

Основната цел на мярката „Дигитализация, възстановяване и растеж“ е да осигури подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Предвидено е да се финансират проекти за насърчаване използването на ИКТ в предприятията, инвестиции за реорганизация на работните процеси и възстановяване на дейността, вкл. интернационализация, инвестиции в технологии за опазване на околната среда, както и въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление. Подкрепа по мярката ще могат да получат предприятията от всички сектори на икономическа дейност, които са осъществявали дейност през 2018 г. и 2019 г.  Предвидени са минимален размер – 10 000 лева; максимален размер съгласно категорията на предприятията:  микро – 100 000 лева, малки – 150 000 лева, средни – 250 000 лева.

Мярката „Цифрови и зелени иновации“ е да подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. По мярката са предвидени минимален размер – 50 000 лева, максимален размер – 391 166 лева. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 80%.