Skip links

ССИ участва в работна среща с ОИСР за България за преглед на инвестиционната политика

ССИ участва в проведената на 27.04.2021 г. работна среща с ОИСР за България за  преглед на инвестиционната политика

В предоставеното от нас становище се поставят за обсъждане въпросите за засегнатите от Ковид-кризата сектори като преработваща и добивна промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, туризмът, транспорт, логистика и авиация.

Съгласно данните на Националния статистически институт през месец март 2021 г. се отчита подобрение в стопанската конюнктура в страната спрямо ноември и декември 2020 г. Несигурната икономическа среда обаче продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса.

ССИ представи своята позиция относно приоритетните реформи за подобряване на бизнес климата за инвестиции в страната като:

  • Продължаване на работата по изграждане на електронното правителство чрез разработване и внедряване на нови електронни услуги;
  • Продължаване на работата по намаляване на административната тежест за бизнеса, както и улесняване и ускоряване на административните процедури;
  • Продължаване на работата за създаване на по-тясна връзка между образователната система и потребностите от работна ръка на бизнеса;
  • По-голяма активност от страна на държавата за подпомагане и насърчаване на стартиращи предприятия с фокус върху МСП;
  • Подобряване на цифровите умения на работната сила в страната;
  • Насърчаване на проекти за използване на енергия от ВЕИ и за внедряване на системи за намаляване и трансформиране на емисиите от CO2;
  • Продължаване на политиката за подкрепа на бизнеса за преодоляване на последиците от Ковид-кризата.