Skip links

НСТС обсъди предложения за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и Анализа на изпълнението на мярката „60/40“

Съюзът за стопанска инициатива по време на проведеното на 26.04.2021 г. заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложените промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Промените са в съответствие в последните изменения на Кодекса за социалното осигуряване относно изплащането на пенсиите от втория стълб на пенсионната система.

Една от най-важните промени е по отношение на изчисляването на основната пенсия, като се предвижда тя да бъде намалявана от НОИ само с около 10 на сто за хората, осигурени за втора пенсия. В резултат на тези промени размерът на отпусканата от НОИ първа пенсия ще бъде с около 50-60 лева по-висок в сравнение с тази, която кандидат-пенсионерите биха получили при предходната уредба.

Предвижда се заявлението за ежегодното преизчисляване на пенсията за работещите пенсионери да се подава както едновременно с това за отпускането на пенсията, така и на по-късен етап. В случай, че преизчисляването с осигурителен стаж и доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията ще се определя само въз основа на допълнителния стаж.

Когато в НОИ са предоставени оригинални документи и в пенсионното досие има заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка няма да се изискват отново оригиналните документи.

На социалните партньори беше представен Анализ на изпълнението на мярката „60/40“ , изготвен от Националния осигурителен институт.

Съгласно изнесените данни към 31 март 2021 г. НОИ е изплатил обща сума от 1 006 098,9 хил.лв. по ПМС № 55/2020 г. и ПМС № 151/2020 г., с които са подкрепени 12 784 работодателя и 288 884 работници и служители.

Около 84 % от средствата са концентрирани в пет икономически дейности: преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, търговия, транспорт и добивна промишленост.

Около 1,5 % от всички подкрепени работодатели са големите предприятия с над 250 души персонал и са получили 42,5 % от всички средства, а към микро предприятията с под 10 осигурени са насочени около 6 % от всички изплатени средства.

Съюзът за стопанска инициатива постави въпросът за продължаване на действието на мярката до края на годината и за възможностите за осигуряване на нейното финансиране.