Skip links

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в ПМС № 55/2020 г. и продължи обсъждане на пакета от мерки за стабилизиране на българската икономика, който ще бъде представен на Министър-председателя г-н Бойко Борисов

На 21.05.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха обсъдени предложенията на Министерството на труда и социалната политика за промени в ПМС № 55/2020 г., добило гражданственост като мярката „60/40“. Предложенията на МТСП са за привеждане в съответствие на мярката с измененията в Закона за здравето и с въведената извънредна противоепидемична обстановка. Предвижда се компенсациите да се заплащат не само за времето на извънредното положение, каквато беше досегашната редакция, а за периода от 13 март до 30 юни 2020 г., но не повече от три месеца. С оглед преодоляване на недобри практики, от МТСП предлагат изрично в текста на постановлението да се посочи, че трудовото възнаграждение се изплаща в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

По време на заседанието продължи обсъждането на пакета от антикризисни мерки, по които работодателските и синдикалните организации са постигнали консенсус. предложени от работодателските и синдикалните организации в тристранния диалог.

В рамките на диалога представителите на синдикалните и работодателските организации подкрепиха предложението на ССИ относно приемането на мерки за подкрепа на самоосигуряващите се лица с ниски доходи съобразно определен праг и с оглед на имущественото им състояние, изразяващи се в заплащането на компенсации в размер на една минимална работна заплата за не повече от 3 месеца.

След проведени дискусии социалните партньори се обединиха около общата позиция за даване на възможност на Общинските съвети да вземат решения по своя преценка за освобождаване, за редуциране или за освобождаване от определени местни данъци и такси, като  патентен данък, данък за таксиметров превоз, данък сгради, ТБО и така „тротоарно право“.

Социалните партньори обсъдиха и редица предложения за антикризисни мерки по отрасли – транспорт, туризъм, енергетика.