Skip links

Управляващите органи на оперативните програми да имат възможност да прекратяват процедури и да пренасочват пари за борба с COVID-19, се предлага с проект на постановление на МС

Да се създаде допълнителна възможност за управляващите органи на оперативни програми да прекратяват процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/, с оглед пренасочване на финансов ресурс за реализиране на необходимите спешни мерки за справяне с епидемиологичната ситуация, в страната. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление номер 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.


Предлаганият проект на постановление, доклад и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни, поради наличието на изключителен случай по смисъла на Закона за нормативните актове. Срокът е до 8 април.


Допълнението на Нормативния акт се налага във връзка с въведеното извънредно положение заради пандемията от коронавирус COVID-19 и осигуряване ефективността на предвидените мерки съгласно чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение.


„Осигуряването на необходимите средства в тази насока не може да бъде реализирано в рамките на разполагаемия свободен ресурс на оперативните програми, поради което е налице необходимост от прекратяване на някои стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/“, се посочва в доклада на вицепремиера Томислав Дончев.


Прекратяването на откритите процедури, чрез подбор, за предоставяне на БФП се извършва с мотивирано решение на ръководителя на управляващия орган при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия, с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки за преодоляване на настъпилите последици.
Проектът на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.