Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Съюзът за стопанска инициатива сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“.

Проектът е на стойност 1 409 302,44 лв., от които 1 197 907,07 лева европейско и 211 395,37 лева национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е чрез съвместни действия на социални партньори да се подобрят възможностите за използване на нови системи, осигуряващи достъп до заетост, базирани на обучението чрез работа (чиракуването) в предприятията, с акцент върху занаятчийските предприятия.

Продължителността на проекта е 25 месеца, стартира на 01.10.2019 г. и приключва на 31.10.2021 г.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

Дейност 1. Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването

Дейност 2. Изготвяне на формат и изисквания за разработване на програми за обучение на чираци

Дейност 3. Разработване на програми за обучение на чираци

Дейност 4. Разработване на методически указания за майстори и обучители-наставници от микро и малки предприятия за провеждане на обучение на чираци

Дейност 5. Пилотно тестване на разработените програми и методически указания за обучение на чираци

Дейност 6. Разработване на предложения за национални политики и промени в законодателството, които да насърчават и подпомагат чиракуването.

По проекта подкрепа ще получат 120 предприятия и ще бъдат разработени 60 програми за обучение чрез работа по отделни занаяти.