Skip links

Професионалните гимназии не са отживелица

Професионалните гимназии отново са на мода. Държавата отпуска милиони да ремонти. Училищата, който ще получат финансиране, са специализирани в подготовката на кадри за селското и горско стопанство, ветеринарната медицина, шивашката промишленост и електрониката.

Въпреки, че фирмите в България все още се притесняват да наемат гимназисти по дуалната форма на обучение, в последните години има голям напредък. Компаниите искат гаранции, че учащите ще останат да работят за тях и след дипломирането си, а в момента такива няма. По дуалната форма на образование фирмите поемат ангажимент всяка седмица за един ден да предоставят възможност на гимназисти от 11-и и 12-и клас да работят срещу определено месечно възнаграждение, за да имат възможност учениците да усвояват и практически знания, а не само теоретични. Компаниите също така трябва да отделят поне един от служителите си, който да обучава дошлите гимназисти.

За да подобри качеството на обучението, държавата също реши да положи усилия. Нови седем общински и държавни професионални гимназии ще бъдат обновени и преоборудвани с финансиране по управляваната от регионалното министерство оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В тях ще бъдат инвестирани почти 8 млн. лв. спестен ресурс по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на европейската програма. 

Пет от професионалните гимназии, които ще получат финансиране, са в направление ветеринарна медицина, горско стопанство, растениевъдство и животновъдство. С проекти могат да кандидатстват общините Берковица – за Лесотехническа професионална гимназия, Две могили – за Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“, Елхово – за Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“, Нови пазар – за ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство, и община Лозница – за Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“.

Министерството на образованието и науката може да подаде проект за финансиране на ремонтни дейности в Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско.

До момента по оперативната програма са финансирани 40 договора на стойност от почти 160 млн. лв., с които се ремонтират десетки училища в цялата страна. Така се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение.