Skip links

Проект „Успешни заедно – ^ЗА^ Едно Достойно Ново Образование“

На 20 декември 2019 година се проведе заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, на което Съюзът за стопанска инициатива отчете изпълнението на своя проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“. Проеткът се изпълнява в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2019 година.

Проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“ е утвърден със заповед РД01-132 / 20.02.2019 г.на Министъра на труда и социалната политика. На 11.03.2019 г. се сключи договор № 001-0009-18-20035 между Агенция по заетостта, Съюз за стопанска инициатива и обучаващите институции по проекта за изпълнението на дейностите, свързани с обучение.

В рамките на проекта се предостави възможност на безработни лица да придобият професионална квалификация и да усвоят ключови компетентности за успешно упражняване на професията.

Проектът е насочен към следните целевите групи от безработни лица:

 • Продължително безработни лица;
 • Безработни лица без професионална квалификация;
 • Безработни младежи до 29 г.;
 • Безработни над 50-годишна възраст;
 • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

При разработването на проекта са заложени следните цели:

 • 7,9% от включените в обучение за професионална квалификация (90 лица), наети за 3 месеца чрез субсидирана заетост по професиите, по които са завършили обучение по проекта;
 • 48,59% от включените в обучение за професионална квалификация (553 лица), наети за минимум 3 месеца чрез несубсидирана заетост по професиите, по които са завършили обучение по проекта.

Постигнатите индикатори в резултат на изпълнението на проекта са следните:

 • 1006 безработни лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • 994 безработни лица, успешно завършили обучение по ключови компетентности;
 • 1167 безработни лица, включени в обучение за придобиване на професионална квалификация;
 • 1048 безработни лица, успешно завършили обучение за придобиване на професионална квалификация;
 • 92 лица от завършилите обучение за професионална квалификация, започнали работа чрез субсидирана заетост;
 • 553 лица от завършилите в обучение за професионална квалификация започнали работа на първичния пазар (несубсидирана заетост).

В дейностите по обучение се включиха общо 1167 безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ на територията на цялата страна, от които:

 • 112 продължително безработни лица;
 • 229 безработни лица без професия, квалификация, или с нетърсена;
 • 196 младежи до 29 години, в т.ч. 84 младежи до 24 г.;
 • 599 безработни лица на възраст от 30 г. до 50 г.
 • 372 безработни лица над 50 г.;
 • 210 неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;
 • 772 жени;
 • 70 лица с трайни увреждания;
 • 40 роми;
 • 29 извън работната сила.

В обучения по ключови компетентности бяха обучени 997 безработни лица. Успешно завършиха обучение по Ключова компетентност 997 безработни лица, които получиха сертификат за успешно завършен курс по съответната тема.

В обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия от II СПК или ІІІ СПК, както и за придобиване на степен на професионална квалификация от I СПК бяха обучени 1138 безработни лица. Обученията се проведоха с продължителност от 300 учебни часа, в рамките на 39 дни, по утвърдени учебни програми.

Обучението за придобиване на І СПК завърши с държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията и на успешно завършилите лица се издаде свидетелство за професионална квалификация. Обучението по част от професия завърши с изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия и на успешно завършилите се издаде удостоверение за професионално обучение.

Успешно завършиха професионално обучение общо 1048 безработни лица.

В дейностите за осигуряване на заетост по проекта са включени общо 645 безработни лица, включени в професионално обучение. От тях:

 • 46 продължително безработни лица;
 • 102 младежи до 29 години;
 • 336 лица на възраст от 30г. до 50г.
 • 207 лица над 50 г.;
 • 130 безработни лица без професия, квалификация или с нетърсена;
 • 131 неактивни лица, обезкуражени лица;
 • 20 лица извън работната сила, желаещи да работят;
 • 447 жени;
 • 43 лица с трайни увреждания;
 • 16 роми.

В субсидирана заетост за период от 3 месеца са включени 92 безработни лица. В заетост на първичния пазар (несубсидирана заетост) се включиха 553 безработни лица. Приложение към настоящия доклад е обобщен списък с лицата, включени в професионално обучение, на които е осигурена субсидирана и несубсидирана заетост по проекта.

При изпълнението на проекта се спазваха приниципите за законосъобразност, прозрачност, недопускане на дискриминация, ресурсна осигуреност, партньорство и сътрудничество за постигане на целите на проекта.

В резултат на доброто сътрудничество между всички институции, ангажирани с изпълнението на проекта – МТСП, АЗ, ДРСЗ София, ДРСЗ Благоевград, ДРСЗ Пловдив, ДРСЗ Хасково, ДРСЗ Бургас, ДРСЗ Варна, ДРСЗ Ловеч и ДРСЗ Монтана както и съответните ДБТ от тези региони – ДБТ Люлин – София, ДБТ Своге, ДБТ Сливница, ДБТ Ботевград, ДБТ Кюстендил, ДБТ Благоевград, ДБТ Сандански, ДБТ Разлог, ДБТ Марица Пловдив, ДБТ Стара Загора, ДБТ Бургас, ДБТ Котел, ДБТ Нова Загора, ДБТ Варна, ДБТ Добрич, ДБТ Генерал Тошево, ДБТ Велико Търново, ДБТ Тетевен, ДБТ Монтана обучаващите институции и работодателите по проекта  – се постигна общата цел на проекта. Повиши се конкурентоспособността на пазара на труда на 1138 безработни лица от неравнопоставените групи, чрез включването им в обучения по търсени на пазара на труда професии и ключови компетентности и последващо осигуряване на заетост.

Проектът предостави още една възможност за сътрудничество между работодателите и обучаващите организации с цел намаляване несъответствията между търсенето и предлагането на работна сила и осигуряване на по-висока и качествена заетост.

Реализирането на проекта спомогна за по-доброто балансиране на търсенето и предлагането на работна сила в едни от най-динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика, като се удовлетвориха заявени потребности от работна сила на работодатели от различни сектори на икономиката.