Skip links

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

С предложените изменения и допълнения се предлагат политики, насочени към въвеждане на задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст, подпомагане чрез държавния бюджет на заплащането на дължими от родителите такси за ползване на детски градини и установяването на контрол върху дейността на настоятелствата към образователните институции.

Обхващането в детска градина на 4 години е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното развитие на детето. В същото време това дава възможност на родителите да са по-активни на пазара на труда.

С мярката за подпомагане заплащането на таксите за ползване на детски градини ще се стимулира включването на деца, които формират основния дял на необхванатите и преждевременно напускащите образователната система. Ежегодно се увеличават общините, които вече са предприели действия за пълно или частично освобождаване на родителите от заплащане на такси за посещаване на детски градини.

С предлаганите промени се цели да се улесни достъпът до образование, да се преодолеят неравенствата, да се насърчи приобщаването и да се предотврати социалното изключване, а впоследствие и отпадането на деца. Като се осигури подкрепа за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите, да се предотврати натрупването на дефицити и да спомогне за повишаване грамотността и за придобиването на умения и нагласи за учене през целия живот.

Очакваните резултати от приемането на законопроекта са свързани с намаляване броя на отпадналите от предучилищното образование деца и обхващане на деца, които не са включени в предучилищното образоване.

По отношение на настоятелствата с предлаганите промени се очаква преодоляване на възможността да разходват приходите от имуществото си, включително тези от земеделски земи, за дейности извън постигането на основната им цел по подпомагане, подкрепа и съдействие на образователната институция.
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4993