Skip links

Процедура за подаване на заявления за получаване на компенсации по ПМС № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Кампанията за подаване на заявления за получаване на компенсации от работодатели по ПМС № 55/30.03.2020 г. вече е обявена, като на интернет страницата на Агенцията по заетостта са публикувани образци на документи, процедурата за кандидатстване и информация за работодателите. Във връзка с това много наши членове се обърнаха към нас с конкретни въпроси, които възникват при прилагането на новата уредба.

С настоящия материал ще направим някои допълнителни указания при изготвянето на документите за кандидатстване и за хода на самата процедура.

ДОПУСТИМИ РАБОТОДАТЕЛИ

Общи условия за допустимост:

 1. Да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
  1. Да са осигурители на лица по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, т.е. работници и служители, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 (лицата по чл. 114а, ал. 1 от КТ);
  1. Да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
  1. Да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  1. Да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа;
  1. Към 31.12.2019 г. да се предприятие, което не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията)), но в резултат на епидемията от COVID-19 изпитва затруднения след тази дата.

Специални условия за допустимост:

 1. Работодатели, които са преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган, ако са налице следните условия:
  1. Осъществяват дейност в някой от кодовете на икономически дейности по КИД-2008, посочени в Приложение № 1 от  ПМС № 55/30.03.2020 г., а именно:
 2. 47 „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети”. По отношение на обхвата на допустимите кандидати, осъществяващи дейност по този раздел от КИД 2008, има две групи изключения:
 3. Допустими са само онези работодатели, които са с работно място в търговски обект на територията на търговски център.
 4. Не са допустими работодатели, дори и да осъществяват дейност в търговски център, ако тя е по следните кодове в посочения раздел 47, а именно:

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;

47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари;

47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти.

 • 49.3 Друг пътнически сухопътен транспорт – тук се включват пътнически градски и крайградски транспорт; пътнически таксиметров транспорт и друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде.
 • 51.1 Пътнически въздушен транспорт.
 • 55 Хотелиерство.
 • 56.1 Дейности на ресторанти и заведения за бързо обслужване.
 • 56.3 Дейности на питейни заведения.
 • 59.14 Прожектиране на филми.
 • 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • 82.30 Организиране на конгреси и търговски изложения.
 • 85.10 Предучилищно образование (частен сектор).
 • 90 Артистична и творческа дейност.
 • 91 Други дейности в областта на културата.
 • 93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
 • 96.04 Поддържане на добро физическо състояние.
 • Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществяване на територията а отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето. Понастоящем такъв е случаят с гр. Банско за периода на въведената карантина.
  • Преустановяването на работа е извършено със заповед на работодателя, издадена въз основа на заповед на държавен орган, в случая това е Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
  • Преустановили са работа на предприятието или на част от него;
  • Преустановили са работа за целия период или за част от периода на обявеното извънредно положение.

От информацията, която получихме от нашите членове, в повечето случаи работата на тези предприятия или на част от тях е преустановена веднага след издаването на посочената заповед на Министъра на здравеопазването на 13.03.2020 г., както следва:

 • Преустановяването е извършено със заповед на работодателя, в която изрично е посочено, че се издава на основание на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и основание т. 1 от Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.);
 • Работата е преустановена за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, но не повече от 13.06.2020 г. Това е общият случай, когато работата се преустановява за целия период на извънредното положение, при съобразяване с допустимия период на получаване на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г. Разбира се, работата може да бъде преустановена само за част от периода на извънредното положение.
 • След влизане в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ, бр. 28/24.03.2020 г.) с отделна заповед са уредени трудовоправните последици от преустановяването на работа, считано от 13.03.2020 г., тъй като изменението на КТ (чл. 120в и чл. 173а от КТ) влиза в сила с обратна сила именно от 13.03.2020 г., като:
 • На основание чл. 173а, ал. 1 от Кодекса на труда и издадената предходна заповед за преустановяване на работа е разпоредено да се предостави ползването на платен годишен отпуск на работниците и служителите, считано от 13.03.2020 г., като за всеки работник или служител да се издаде отделна заповед за ползване на платения годишен отпуск при съобразяване на полагаемия му се размер. За времето на предоставения платен годишен отпуск на съответните работници и служители се изплаща възнаграждение по чл. 177 от Кодекса на труда, но не по-малко от брутното трудово възнаграждение съгласно чл. 267а от Кодекса на труда.
 • За времето след ползване на предоставения платен годишен отпуск до края на периода на преустановяване на работа съгласно предходната заповед е обявен престой, като за времето на обявения престой на работниците и служителите се изплаща брутното им трудово възнаграждение на основание чл. 267а от Кодекса на труда.
 • Работодатели, които по своя инициатива са преустановили работа или са установили непълно работно време за цялото, за част от предприятието или за отделни работници или служители, ако:
  • Осъществяват икономическа дейност по КИД-2008 (допустими са всички дейности, освен изрично изключените), с изключение на дейности в следните сектори:
 • А – Селско, горско и рибно стопанство: включва дейности по раздели 01, 02 и 03 от КИД-2008;
 • К – Финансови и застрахователни дейности: включва дейности по раздели 64, 65 и 66 от КИД-2008;
 • О – Държавно управление: включва дейности по раздел 84 от КИД-2008;
 • Р – Образование: включва дейности по раздел 85 (важно уточнение по отношение на този раздел е, че дейностите по 85.10 Предучилищно образование (частен сектор) са допустими за финансиране по първата хипотеза – преустановяване на работа въз основа на заповед на държавен орган);
 • Q – Хуманно здравеопазване и социална работа: включва дейности по раздели 86, 87 и 88 от КИД-2008;
 • Т – Дейности на домакинства като работодатели: включва дейности по раздели 97 и 98 от КИД-2008;
 • U – Дейности на екстериториални организации: включва дейности по раздел 99 от КИД-2008.
  • По отношение на преустановяването на работа:
 • Преустановяването на работа е извършено по инициатива на работодателя с негова заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от КТ и решение по т. 1 от Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.).
 • Преустановили са работа на предприятието, на част от него или на отделни негови работници и служители;
 • Преустановили са работа за целия период или за част от периода на обявеното извънредно положение;
  • По отношение на непълното работно време:
 • Установяването на непълно работното време е извършено по инициатива на работодателя с негова заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда и решение по т. 1 от Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.);
 • Установяване на непълно работното време е извършено за цялото предприятие или за отделно негово звено. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. Непълно работно време може да бъде установено само по отношение на работниците и служителите, които работят на пълно работно време.
 • Установяването на непълно работното време е извършено за целия период или за част от периода на обявеното извънредно положение.
  • В резултат от прилаганите противоепидемични мерки имат спад в приходите от продажби в размер на 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо:
 • За лицата, учредени преди 01.03.2019 г. – същия месец на предходната календарна година;
 • За лица, учредени след 01.03.2019 г. – усреднените приходи за м. 01 и 02. 2020 г.

Съгласно изискванията при кандидатстване се представят документи за удостоверяване на намаляването на приходите.

По отношение на втората категория допустими работодатели, т.е. тези които по свое решение са преустановили работа или са установили непълно работно време, следва да се има предвид, че специалните основания на чл. 120в, ал. 1 и чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда са приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, който е обнародван на 24.03.2020 г., но законът има обратно действие и тези разпоредби влизат в сила от датата на обявяване на извънредното положение с решението на Народното събрание от 13.03.2020 г.

ДОПУСТИМИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

 1. Да са били в трудово правоотношение със съответния работодател преди датата на обявяване на извънредното положение.
 2. Да не ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 3. За тях работодателят да не получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

ДОПУСТИМ ПЕРИОД

Компенсации ще се изплащат за периода на извънредното положение, но не за повече от 3 месеца.

Съгласно Решението на НС от 13 март 2020 г. и Решението на НС от 06.04.2020 г. извънредното положение е с продължителност от 13 март до 13 май 2020 г.

РАЗМЕР НА КОМПЕНСАЦИИТЕ

 1. При преустановяване на работа – 60 % от размера на осигурителния доход на съответния работник или служител за м. 01.2020 г.
 2. При непълно работно време – 60 % от размера на осигурителния доход на съответния работник или служител за м. 01.2020 г., определен пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

В чл. 1, ал. 7 от ПМС 55/2020 г. е определен начина на определяне на осигурителния доход за м. 01.2020 г.

Съгласно § 11 от ЗИД на ЗМДВИП НОИ заплаща при същото съотношение и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя.

АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

 1. Да заплаща пълния размер на брутното трудово възнаграждение за периода на преустановяване на работа;
 2. Да заплаща осигурителните вноски в съответния на § 11 от ЗИД на ЗМДВИП дължим от него размер.
 3. Да не прекратява трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда на работниците и служителите, за които получава компенсации, през периода на получаване на компенсациите, т.е. през периода на изплащане на компенсацията да не прекратява трудовото правоотношение поради закриване на част от предприятието или съкращаване в щата (т. 2), поради намаляване на обема на работа (т. 3) и поради спиране на работа за повече от 15 дни (т. 4).
 4. Да запази заетостта на работниците и служителите за периода на изпащане на компенсацията и за равен на него период след преустановяване на плащанията. Например, ако компенсациите са изплатени за 2 месеца от извънредното положение – от 13 март до 13 май 2020 г., то заетостта следва да се запази и за следващия двумесечен период от 13 май до 13 юли 2020 г.

NB В случай, че работодателят не изпълни тези задължения, той е длъжен да възстанови получените компенсации.

NB В случай, че ИА „ГИТ” установи, че не е преустановена работата или не е установено непълно работно време, противно на това, което е декларирало лицето при подаване на заявлението за кандидатстване, работодателят е длъжен да възстанови получените компенсации.

ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА

В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите, работодателят е длъжен в 3-дневен срок да уведоми писмено, включително по електронен път, Агенцията по заетостта.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документите за кандидатстване, заедно с указания, са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/.

А) За работодатели, преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган, кандидатстващи за компенсации по реда на чл.1, ал.1 от ПМС №55/30.03.2020 г. (например на основание Заповед № РД-01-124/13.04.2020г. на Министъра на здравеопазването):

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 1);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед за преустановяване на работа (заверено копие);

Б) За работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда, кандидатстващи за компенсации по реда на чл.1, ал.2 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 2);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ (заверено копие);
 4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

В) За работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от  Кодекса по труда, кандидатстващи за компенсации по реда на чл.1, ал.3 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 3);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед на работодателя за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание чл. 138а, ал.2 от КТ (заверено копие);
 4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Важно за попълването на списъка на работниците и служителите:

В Указанията на Агенцията по заетостта за попълване на файла е посочено, че изтегленият от сайта оригинален файл-макет на списък се съхранява като ново копие с наименование, допълнено в началото с ЕИК на осигурителя и месеца от периода на компенсации, за който се попълва. Напр. 000123123_03_RequestForCompensations.xls. Файлът да не се преименува на кирилица с интервали и други специални символи, т. к. това може да създаде проблеми при попълването и проверката му.

При отваряне на файла се разрешава съдържанието (редактирането) чрез активиране на съответния бутон, който според офис-приложението, с което се работи, може да изглежда по различен начин и надписът да е на различен език. Във втория Sheet на файла е поместено описание и указание за попълване на данните.

След попълване на заглавната част трябва да бъде попълнен целият списък. За всяка от клетките са заложени контроли според типа и задължителността на данните.

Всички клетки от заглавната и таблична част на списъка са задължителни за попълване във всички случаи, с изключение на последната колона от списъка Установено непълно работно време по чл. 138а от КТ в часове, която се попълва задължително при установено непълно работно време за лицата по чл. 1, ал. 3 от постановлението.

В колона „Флаг ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ Служебен номер“ се указва видът на личния идентификатор на лицето – дали е ЕГН или друг вид.

Имената на осигурените лица се изписват на кирилица.

Последните колони „Валиден“ и „Причини“ са служебни и в тях не се попълват данни. След въвеждане на данните за целия списък се натиска бутон „Проверка“, с което се извършва формална проверка на данните във всичките редове. При наличие на грешка/несъответствие в полето „Валиден“ автоматично се изписва „Не“, а в полето „Причини“ отново автоматично се попълват причините. След отстраняване на грешката се прави нова проверка. При липсва на грешки в полето „Валиден“ автоматично се попълва „ДА“.      

След приключване въвеждането на всички необходими редове и успешно преминала проверка, файлът се съхранява и затваря.

NB Оригиналният попълнен файл в Excel се представя или изпраща по указания ред, заедно с останалите документи.

Важно за работодателите, които трябва да докажат намаляване на приходите от продажби с 20 %:

ПМС № 55/2020 г. не е поставило изискване какви да бъдат документите, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби, но във всеки случай това трябва да са документи, които се съставят за целите на счетоводната отчетност и контрол. Например предприятията, които са регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), следва да представят справката-декларация по чл. 125 от ЗДДС за съответния месец.

За да бъде установено намаляването на прихода трябва да се представят документи за:

 • месеца, предхождащ подаването на заявлението за компенсиране (ако документите се подават през м. 04.2020 г., трябва да се дадат документи за м. 03.2020 г.)
 • референтния на нето месец от 2019 г. – за учредените преди 01.03.2019 г. (в горния пример – за м. 03.2019 г.) или месец 01 и 02.2020 г. – за учредените след 01.03.2019 г.

NB Важно за предприятията, които извършват повече от един вид дейности, е задължението те да поддържат аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на приходите, разходите, активите и пасивите, доказваща, че средствата за изплащане на компенсациите са за дейности, допустими по ал. 2 на чл. 1 от ПМС № 55/2020 г.

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Компетентната Дирекция „Бюро по труда” е тази, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

В случай, че мястото на работа, е на територията на няколко ДБТ, документите се подават в една от тях по избор на работодателя.

Териториалният обхват на Дирекции „Бюро по труда“ може да се намери в рубрика „Териториален обхват, адреси и телефони“ в раздел „За нас“, на сайта на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/contacts/offices/

Начин на подаване на документите:

 1. Електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ – препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
 2. С препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации;
 3. При невъзможност за подаване на документите по дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. Заедно с документите се предоставя на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации.

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 1. Разглеждане на документите от Комисия, назначена от Директора на Дирекция „Бюро по труда” – в срок до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението:
  1. Комисията се произнася с протокол за съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на компенсациите;
  1. Комисията изпраща в същия срок протокола на Агенцията по заетостта;
  1. Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателя за решението на комисията – в срок до 2 работни дни от съставяне на протокола на комисията.
  1. Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация от Дирекциите „Бюро по труда”.
  1. НОИ въз основа на обобщената информация изплаща средствата по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Агенция по заетостта:

https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.):

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=146931

Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение (ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г.):

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147369

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.):

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150

ПМС № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 г.):

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147260