Skip links

Предоставяне на Министерство на икономиката на информация за текстилни компании, които имат интерес и капацитет да конвертират производството си в производство на маски за лице или други медицински лични предпазни средства в съответствие с европейските хармонизирани стандарти

С писмо изх. № 99-00-154/06.04.2020 г. Министерството на икономиката ни информираха за възможността в най-кратки срокове Съюзът за стопанска инициатива като национална представителна организация на работодатели да представи данни за текстилни компании, които имат интерес и капацитет да конвертират производството си в производство на маски за лице или други медицински лични предпазни средства.

В писмото се обръща внимание, че произвежданите лични предпазни средства трябва да отговарят на европейските хармонизирани стандарти, информация за които е налична на следните интернет страници на Европейската комисия – https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment_en, и на Министерството на икономиката – https://mi.government.bg/bg/news/merki-covid-19-3893.html.

Информацията ще бъде предоставена на Европейската комисия и ще послужи за изработване на карта на капацитета (наличен и потенциален), като Европейската комисия ще информира държавите-членки за последващо развитие. Интернет страница, на която е налична информация за фирми, които търсят или предлагат лични предпазни средства, е https://euratex.eu/covid-19/.

С оглед горното членовете на Съюза за стопанска инициатива, както и други фирми с интерес за членство в организацията, които са ангажирани в текстилния бранш, с възможност да конвертират производството си в производство на маски за лице или други лични предпазни средства, могат да ни изпратят своите данни, както следва:

– Фирмено наименование и ЕИК;

– Седалище и адрес за управление;

– Контактна информация – лице за контакт, е-mail и телефонен номер;

– Описание на продуктите – маски за лице и/или други лични предпазни средства;

– Посочване на капацитета за производство.

Съюзът за стопанска инициатива от своя страна ще обобщи и изпрати изисканата информация до Министерството на икономиката.