Skip links

Предложение от 31.03.2020 г. от Съюза за стопанска инициатива и от Националната занаятчийска камара до г-н Томислав Дончев, Заместник Министър-председател на Република България и до инж. Даниел Панов, Председател на Националното сдружение на общините в Република България, за прилагане на мерки на общинско ниво за подкрепа и намаляване на неблагоприятните последици от разпространението на COVID-19 върху дейността на занаятчиите

В Съюза за стопанска инициатива (ССИ) като национално представителна организация на работодатели членуват основно представители на микро, малкия и средния бизнес в България и тя е единствената национално представителна организация на работодатели, която защитава техните интереси. Член на Съюза за стопанска инициатива е и Националната занаятчийска камара, която обединява всички занаятчии в Република България, упражняващи някои от 57-те занаята по Закона за занаятите (ЗЗ).

Разрастването на кризата с разпространението на COVID-19 в България и засилването на прилаганите ограничителни мерки за борба със заразата, поставиха редица занаятчии в изключително тежко състояние. Тези лица обаче останаха извън компенсаторните механизми, които прилага държавата с приетото вчера Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на  работниците и служителите при извънредното положение. 

На практика голяма част от тези бизнеси са напълно преустановени в резултат от изрична забрана за осъществяване на дейността, наложена със заповед на Министъра на здравеопазването, или в резултат от прилагане на друга мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19. Оборотите на тези лица по принцип са ниски – не повече от 50 000 лева на едногодишна база, а в резултат от преустановяване на дейността им в условията на извънредното положение, те ще останат без какъвто и да било доход и препитание.

Ето защо считаме, че по отношение на тези лица следва да се приложат алтернативни мерки за подкрепа и намаляване на неблагоприятните последици за тяхната търговска дейност като физически лица или еднолични търговци. Според нас напълно резонно е да се въздейства по отношение на патентния данък, който дължат тези лица.

Правната философия на патентния данък е да се обложат нискооборотните дейности на физическите лица търговци – занаятчии и еднолични търговци, опериращи на територията на общината, т.е. данъкът се дължи за осъществявана икономическа дейност. Съгласно чл. 61з, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в Приложение № 4 (патентни дейности) към закона, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условия, че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лева и не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Приложение № 4 към ЗМДТ определя като патентни редица икономически дейности, които представляват занаяти и се упражняват от занаятчии по Закона за занаятите, като например: дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали; обущарски и шапкарски услуги; металообработващи услуги; бръснарски и фризьорски услуги; часовникарски услуги; ремонт, регулиране и балансиране на гуми; тапицерски услуги; автотенекеджийски; стъкларски услуги; фотографски услуги; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини.

В случаите, когато поради наличието на непредвидени обстоятелства, са наложени ограничения върху възможността за осъществяването на тази дейност, е необходимо да си извърши известна редукция на този данък.

Съгласно чл. 61к от ЗМДТ размерът на патентния данък се определя с решение на общинския съвет в границите съгласно Приложение № 4 към закона в зависимост от местоположението на обекта на територията на съответната община. Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.

Съгласно чл. 61п от ЗМДТ патентният данък се внася на четири равни вноски, разпределени както следва: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври, както чл. 68н, ал. 2 от същия нормативен акт предвижда 5-процентна отстъпка, ако целият размер на патентния данък е платен до 31 януари.

Действително съгласно чл. 61п, ал. 3 от ЗМДТ, когато патентната дейност се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. В случая обаче става въпрос за временно преустановяване на дейност или за намаляване съществено на обичайния размер на приходите от тази дейност, поради което според нас не следва тези лица да подават декларации за прекратяване на дейност, още повече, че това означава да се предизвика струпване на хора в съответните общински администрации.

Предвид на това предлагаме на Кметовете на общините в Република България да внесат в Общинските съвети предложения за намаляване на определения размер на патентния данък за съответната община до минималните размери по Приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси, както и за освобождаване на занаятчиите и малките търговци от патентен данък, когато е видно, че не са упражнявали дейност и не са имали приходи за периода на извънредното положение.

Друга алтернативна мярка, който предлагаме е занаятчиите и малките търговци да се освободят от заплащане на такса за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по отношение на лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ. 

С оглед на това, считаме, че тези предложения са едни балансиращи компенсаторни мерки, които ще облекчат занаятчиите, микро, малкия и средния бизнес в Р България и ще съдействат за запазване както на многовековната традиция в лицето на изкуството и занаята, така и на професиите в сферата услугите, жизнено необходими в ежедневието ни.