Skip links

Oбсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на финансите по обявения за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

УВАЖАЕМА Г-ЖО АВРАМОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

В хода на провеждащото се обществено обсъждане на проекта на Тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, Съюзът за стопанска инициатива, като национално представителна организация на работодатели, защитаваща интересите на микро, малък и среден бизнес, изразява следното становище:

Съюзът за стопанска инициатива поддържа принципната си позиция, че изграждането на тол системата трябва да се подчинява на ясна визия относно политиката на държавата за управление на автомобилния транспорт – както товарния, така и пътническия. Такава обаче не може да бъде изведена от анализа на представения за обществено обсъждане проект на Тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Показателен в това отношение е и обхватът на публикуваната от Агенция „Пътна инфраструктура“ карта на платената инфраструктура, според която платената пътна инфраструктура е с обща дължина от  6050 км, от които с най-голяма дължина са пътищата от втори клас – 2 932 км, чиято разходооценка за поддръжката следва да е най-малка. Разширяването по този начин на обхвата на платената пътна инфраструктура свидетелства за липсата на ясна концепция по основните въпроси, свързани с въвеждането и управлението на тол системата, а именно относно управлението на пътната инфраструктура, относно управлението на автомобилния трафик – товарен и пътнически, както и въздействието на тази политика върху състоянието и развитието на автомобилния транспорт и върху цялата българска икономика.

За да се осигури интересът на държавата и на обществото от добре поддържана и развита републиканска пътна мрежа и същевременно да не се засегне по негативен начин един добре развит и традиционен за икономиката ни бранш – товарният автомобилен транспорт, както и да се обезпечи общият икономически интерес на отделните граждани, е необходимо тол системата да обхваща само магистралите и онези първокласни пътища, които са част от транзитните европейски коридори.

Основният интерес за държавата ни би бил от включването в системата на тол таксите на транзитния товарен автомобилен трафик. За да се постигне този ефект, е необходимо всички останали пътища, които ще останат извън картата на платената пътна инфраструктура, да бъдат забранени за транзитно преминаване. Вкарването на транзитния трафик в тол системата и същевременно освобождавайки второкласните и част от първокласните пътища от републиканската пътна мрежа от налози, ще доведат от една страна до гарантиране на устойчивостта на приходите от тол системата, а от друга страна няма да утежнят състоянието на целия бранш на товарния автомобилен транспорт.

Друга съпътстваща мярка с позитивен ефект върху сектора е инвестирането в изграждането на попътни паркинги за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона, които са обхванати от тол системата.

Нашите разчети показват, че при този обхват на разработената от АПИ карта на платената пътна инфраструктура, предлаганият размер на тол таксите ще доведе до бързо изчерпване на оборотните ресурси на малките превозвачи, тъй като разходът за пътни такси ще се увеличи с над 15 пъти, а плащанията от техните клиенти под въздействието на силния конкурентен натиск на големите превозвачи са отложени средно за около 45 дни.

Увеличаването на разходите за пътни такси ще окажат негативно въздействие не само върху конкурентоспособността на малките автомобилни превозвачи, но и върху конкурентоспособността на целия производствен сектор в България. Безспорно повишаването на разходите за пътни такси ще доведат до поскъпване на цените на произвежданите в страната продукти, което ще остане за сметка на крайния потребител. Това означава, че макар да се очаква нарастване на доходите на населението през следващата година, това няма да доведе до увеличаване на покупателната способност на крайните потребители, поради увеличението на цените в резултат на повишаващите се разходи за пътни такси. Това от своя страна ще доведе до намаляване на темповете на икономически растеж на икономиката ни.

Намираме, че отправените предложения за въвеждане на преференциални цени на тол таксите според месечния пробег на превозното средство няма да подобрят положението на малките транспортни фирми, а напротив ще окажат силен конкурентен натиск върху пазара, в резултат на което ще се повиши конкурентоспособността на големите превозвачи и ще се свие още повече пазарния дял на малките, като част от тях ще бъдат принудени да преустановят дейността си. Последното ще се отрази негативно и върху осигурителната система.