Skip links

Мерки за преодоляване и минимизиране на неблагоприятните последици върху бизнеса и върху българската икономика от прилагането на мерките за ограничаване разпространението на заразата от Covid-19 на територията на цялата страна

Съюзът за стопанска инициатива, в качеството си национално представителна работодателска организация, подкрепя обявените на правителствени брифинг на 15.03.2020 г. мерки за намаляване на негативните последици за гражданите и за бизнеса в резултат от прилагането на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19.

1. Считаме, че удължаването до 30 юни 2020 г. на срока за годишното финансово приключване на предприятията, съставянето на годишните финансови отчети и подаване на данъчните декларации по ЗКПО, както и удължаването на срока за плащане с отстъпка на местни данъци и такси, ще даде възможност на микро, малките и средните предприятия, които не използват електронни услуги и електронно банкиране, да ограничат излизанията си във връзка с годишното финансово приключване, които изискват контакти с обслужващи счетоводни фирми, с банковите институции и с приходната администрация.

Предвид на това, че голяма част от лицата, които осъществяват стопанска дейност, са самонаети лица – напр. занаятчии, земеделски производители, ветеринарни лекари, предлагаме удължаване на сроковете за подаване на годишните данъчни декларации и по Закона за данък върху доходите на физическите лица.

2. Осигуряването на ликвидна подкрепа на предприятия в ликвидни затруднения, която ще се предоставя от Българската банка за развитие, ще даде възможност да се предотвратят фалити на предприятия поради липсата на ликвидни средства в усложнената обстановка във връзка с доставките на суровини и с пласмента на произведената продукция.

Според нас максимално бързо следва да станат ясни правилата за „осигуряване на ликвидност“ от Българската банка за развитие.

Бяхме сигнализирани от наши членове в транспортния бранш, че очакват осигуряването на ликвидна подкрепа от Българската банка за развитие да не е приложимо при международния транспорт. Предвид на това и с оглед на обстоятелството, че транспортните фирми, които осъществяват международни превози на товари, са най-силно засегнати от прилаганите в цяла Европа мерки за ограничаване на заразата от COVID-19, предлагаме да се обмисли възможността за подпомогне директно транспортния бранш.

3. Ефект ще има и краткосрочната мярка – ако в резултат от прилагане на мерките за ограничаване на разпространението на заразата от COVID-19, даден работодател възнамерява да прекрати трудовите правоотношения на работниците и служителите си, той да не извършва това, а за срок от 1 месец осигурителната система да обезщети от фонд „Безработица” на тези лица, като обезщетението бъде в размер на 60 % от брутното им трудово възнаграждение.

Във връзка с тази мярка считаме, че следва много прецизно да се разработи процедурата, по която ще се прилага тя, така че от една страна да не се предразполага струпването на хора в Агенцията по заетостта през време на извънредното положение, а от друга страна за микро, малките и средните предприятия и търговци да съществува разумна увереност, че ако не прекратят трудовите правоотношения на персонала си, ще бъдат изплатени въпросните обезщетения.

Изключително много ни притеснява сценарият, при който микро, малки и средни предприятия запазят персонала си, но впоследствие получат отказ за прилагане на мярката спрямо тях. Важно също така по отношение на тази мярка е да се предвиди възможността работодателят едностранно да предостави ползването на неплатен отпуск на работника или служителя, а последният да получава въпросното обезщетение от фонд „Безработица”.

Предлагаме в обхвата на мярката да бъдат включени и т.нар. родителските кооперативи, които наемат персонал по трудови договори за гледане на деца, чиято дейност понастоящем е спряна.

Считаме, че при задълбочаване на кризата и удължаване на извънредното положение, следва да се обмисли възможността срокът на обезщетението да бъде повече от 1 месец и да обхваща целия период на извънредното положение.

4. Подкрепяме напълно усилията да се осигури транзитният трафик на товарни автомобили на територията на страната по основните транзитни коридори чрез групиране и ескортиране на камионите по т.нар. „чисти транспортни коридори”.

Намираме, че следва да се обезпечи и вътрешният товарен сухопътен автомобилен транспорт.

Отделно от вече оповестените мерки за намаляване на неблагоприятните последици върху бизнеса от прилагането на мерките за ограничаване разпространението на заразата от COVID-19, които изцяло подкрепяме, считаме, че следва да се предприемат и допълнителни мерки.

Според нас прилаганите мерки за ограничаване на неблагоприятните последици за икономиката ни от разпространението на COVID-19 трябва да бъдат основани на две ключови стратегии – отлагане във времето и споделяне на тежестта.

Въз основа на това разбиране за подхода за справяне с очертаващата се икономическа криза поради разпространението на COVID-19 на територията на страната ни, предлагаме следните допълнителни мерки:

1. Да се удължи срокът за деклариране и внасяне на ДДС за месец март 2020 г. или да се установи лихвена ваканция за просрочените публични задължения за ДДС за месец март 2020 г.

В случай, че заразата не бъде овладяна до края на месец март, срокът за деклариране и внасяне на ДДС през месец април да бъде удължен.

2. Считаме, че разплащането на държавата по възложените от публичните възложители обществени поръчки – както по отношение на забавените плащания, така и по отношение на своевременно заплащане на текущите задължения, ще благоприятства осигуряването на ликвидността на българските предприятия.

3. Да се въведе мораториум за комуналните плащания от страна на гражданите и на бизнеса. Считаме, че мярката няма да доведе до последователни фалити на дружества по веригата, ако на дружествата, предоставящи комунални услуги, се отпуснат безлихвени заеми от бюджета или от Българската банка за развитие за срока на мораториума.

По отношение на гражданите, тази мярка ще им даде възможност да ограничат движението си във връзка със заплащането на сметките за комунални услуги, които биват фактурирани в края на месеца, а също така ще им осигури финансов ресурс за поемане на допълнителни разходи за лекарства, за предпазни средства и за осигуряване на храна, които се увеличават по време на извънредното положение.

По отношение на бизнеса така ще се осигурят временно ликвидни средства за поддържане функционирането на предприятията при извънредното положение.

4. Възстановяване на надплатените суми за природен газ на крайните клиенти на “Булгаргаз” ЕАД след допълнително споразумение от 31.12.2019 г.  към Договора за доставка на природен газ от 15.11.2012 г. с ООО „Газпром експорт“.

5. Следва да се разработи и застрахователна схема с държавна подкрепа с цел защита от несъбиране на вземания от страната и чужбина.

6. Осигуряване на лекарите по дентална медицина на приоритетен достъп до новосъздадения Логистично-координационен център и на възможност приоритетно да се снабдят с дезинфектанти, предпазно облекло и защитни средства – маски. Лекарите по дентална медицина биват пропуснати от списъка на хората, които са на т.нар. „първа линия” в борбата със заразата. Професията по дентална медицина в България се практикува при 100 % частна собственост, подобно на личните лекари. Тези групи медицински работници са наистина на първа линия, тъй като пациентите идват първо при тях. Към настоящия момент лекарите по дентална медицина сами решават дали да работят и доколко. Решението се диктува от една страна от личната преценка и най-вече от друго: доколко е подсигурен лекарят и персоналът с лични предпазни средства. Във връзка с това настояваме лекарите по дентална медицина да бъдат равнопоставени и подсигурени с доставки на необходимите лични предпазни средства и консумативи за дезинфекция наравно с другите медицински работници от лечебните и болнични заведения в България.

7. Според Националния рамков договор с НЗОК, ако не се отчете дейност от лекарите по дентална медицина за повече от два месеца, договорът с тях се прекратява. След като фиксът дава отсрочка, то и НЗОК трябва да вземе съответното решение, тъй като ако лекарите по дентална медицина нямат условия да практикуват, то не може да бъдат наказвани с лишаване от възможност за работа.

8. Осигуряване възмездно на фирмите, ангажирани в професионалното почистване на обществени сгради, на предпазни средства – маски за служителите, които също са на първа линия с борбата на заразата. Наши членове, ангажирани в изпълнението на обществени поръчки за професионално почистване на обществени сгради, ни сигнализираха, че срещат затруднения в осигуряването на защитни средства на техния персонал, който е ангажиран с почистването на обществени сгради. Същевременно всички възложители са изискали от тези фирми техният персонал да бъде ангажиран и с извършването на дезинфекция по график на почистваните сгради. При липсата на достатъчно предпазни средства персоналът отказва да изпълня дейността по дезинфекция, което създава предпоставки за  затрудняване на дейността на тези фирми и за намаляване на ефективността от предприетите мерки по дезинфекция. Ето защо е наложително на тези фирми да се осигури достъп до новосъздадения Логистично-координационен център и да им се даде възможност приоритетно да се снабдят с предпазни средства – маски за персонала, който е ангажиран в почистването, а при извънредното положение и с дезинфекцията на обществените сгради. Също така е възможно тези маски да бъдат осигурени чрез самите публични възложители.

9. Осигуряване възмездно на транспортните фирми на дезинфектанти и предпазни средства – маски, чрез осигуряване на достъп до новосъздадения Логистично-координационен център. Обезпечаването на нуждите на транспортните фирми от дезинфектанти и предпазни средства – маски, е ключово за ограничаване на разпространението на заразата от една страна, а от друга страна ще позволи да се извършват редовно и периодично необходимите доставки на територията на страната и извън нея.

10. Въвеждане за срока на извънредното положение на мораториум върху заплащането на таксите от ТОЛ – системата.

11. Предприемането на мерки за решаване на въпроса с поставянето под карантина на българските шофьори, които пътуват в Италия. Спазването на 14-дневна карантина от международните шофьори води до загуби в размер на 5000,00 лв. на месец за камион. Същевременно осигуряването на транспортната свързаност е от изключителна важност за преодоляване на неблагоприятните последици от кризата с COVID-19. Поради това, макар решаването на проблема да изисква междуинституционално взаимодействие, го поставяме на внимание с настоящото писмо и молим да бъде поставен за разглеждане в спешен порядък.

12. Според нас е необходимо да се предвиди механизъм за пряко компенсиране на най-засегнатите отрасли, включително транспортния, туристическия и ресторантьорския. По отношение на ресторантьорския бранш предлагаме намаляване на ставката на ДДС подобно на туризма в размер на 9 %.

В случай, че извънредното положение бъде удължено, считаме, че следва да се обмислят и следните допълнителни мерки:

1. Създаване на възможност за изплащане на намалени размери на трудовите възнаграждения или споделяне на тежестта с държавата чрез държавни помощи.

2. Налагането на мораториум върху заплащането на наеми от бизнеса или заплащане в намален размер, или пък мораториум върху лихвите за просрочени плащания на наеми.

3. Разсрочване до края на годината на задълженията на бизнеса към фиска.

Във връзка с горното молим да бъдат обсъдени и предложените с настоящото писмо конкретни мерки за намаляване на негативното въздействие върху бизнеса в резултат от прилагането на мерките за ограничаване разпространението на заразата от COVID-19.

С УВАЖЕНИЕ,      

  

ВИОЛИНА НАКОВА

Изпълнителен Заместник-председател на СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА