Skip links

Как да приспособим международната търговия за ММСП

SMEUnited и членовете му силно подкрепят текущата работа на неформалната работна група по микро-, малки и средни предприятия (ММСП) към Световната търговска организация (СТО). Тази неформална работна група е очертала три ключови цели за 2019 г.: 1) постигане на конкретни резултати; 2) за разширяване на членството в групата; и 3) гарантиране на ангажираността на министрите на дванадесетата конференция на министрите на Световната търговска организация (MC12) в Казахстан и стремеж към декларация, включително създаване на официална работна програма за ММСП в следващата конференция на министрите в Нур-Султан, Казахстан.

Участието на ММСП в международната търговия е ограничено поради редица бариери или препятствия: достъп до търговски финанси и информация, защита на интелектуалната собственост, валута, нетарифни бариери и административните тежести и разходи, свързани с митниците и спазването на правилата за произход. Тези проблеми са особено големи за онези по-малки и микро бизнеси, които не разполагат както време, така и ресурси.

Предвид явното несъответствие между ролята на ММСП на вътрешния и глобалния пазар, както и потенциалните печалби и ползи от засилената търговия на ММСП за развиващите се и развитите страни, SMEUnited призовава неформалната работна група и особено ЕС да създаде цялостна работна програма за ММСП. Тази работна програма трябва да съдържа препоръки както към членовете, така и към Световната търговска организация, за да се направи международната търговия оптимална за ММСП, и да бъде приета чрез декларация на министрите.

Ако бъдат приложени, тези препоръки биха могли да помогнат за подобряване на международната търговска среда за най-малките предприятия и да гарантират, че всички фирми, независимо от размера, могат да се възползват от равен и неограничен достъп до световната търговска система, което води до стабилна световна икономика.