Skip links

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА Относно: Въвеждане на временни промени в организацията на работа в Съюза за стопанска инициатива в изпълнение на Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г. и получено указание от Министъра на труда и социалната политика при проведена спешна среща на 13.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

С Решение от 13.03.2020 г. Народното събрание обяви извънредно положение за въвеждане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на цялата страна. В изпълнение на това решение и на основание чл. 63 от Закона за здравето и указанията на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър  –  председателя,  Министърът  на  здравеопазването  със  своя  Заповед  №  РД-01-

124/13.03.2020 г. въведе задължителни противоепидемични мерки на територията на цялата страна в срок до 29.03.2020 г.

Във връзка с това на 13.03.2020 г. беше проведена спешна среща на социалните партньори при Министъра на труда и социалната политика. По време на срещата министър Сачева призова социалните партньори да дават указания на своите членове, където работният и  производственият  процес  позволяват,  да  се  въведе  променен  режим  на  работа  от разстояние, включително и в техните организации.

Предвид  горното  и  с  оглед на осигуряване  на превенция  и  опазване на здравето  и ограничаване на разпространението на COVID-19 през следващите две седмици, които по мнението на здравните органи са от ключово значение за овладяване на ситуацията, Съюзът за стопанска инициатива въведе промяна в организацията си на работа, считано от 14.03.2020 г. до 29.03.2020 г., както следва:

Всички служители на Съюза за стопанска инициатива преминават  в режим на работа от разстояние, т.нар. „home office”.

Те ще изпълняват задълженията си в рамките на установеното работно време от дома си, без да се прекъсва или смущава работният процес. Цялостната комуникация с нашите настоящи и бъдещи членове, както и с партньорските организации ще се осъществява по телефон, e-mail, онлайн или чрез видео връзка.

Имаме ангажимент да Ви уведомим своевременно при последващи промени в организацията на работата на Съюза.

При необходимост от допълнителна информация, екипът на ССИ е на разположение.

С УВАЖЕНИЕ,

ВИОЛИНА НАКОВА

Изпълнителен Заместник-председател на

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА