Skip links

Държавата ще създава трудови центрове за хората с увреждания

С обществени пари също така ще се изплащат субсидии на компании, наели хора, които са били продължително безработни Държавната Агенция за хората с увреждания (АХУ) тази година ще финансира създаването на трудови центрове за хората с увреждания. Това става ясно от представения днес Национален план за действие по заетостта през 2020 г.

Обяснява се, че Агенцията, която е под шапката на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), ще започне да финансира проекти за създаване на центрове за защитена заетост, в които хората с увреждания ще имат възможност да работят и да си осигурят доходи.

В новия план е записано, че и през тази година ще продължат да действат  квотите, въведени миналата година, които задължават българските компании с над 50 служители да предоставят работа на поне едно лице с увреждания, а компаниите със 100 и повече служители – на поне две такива лица.

АХУ предвижда чрез Главната инспекция по труда и Агенцията по заетостта да се засили контролът дали въпросните квоти се спазват от работодателите в страната.

„Ще се съблюдава регламентираното обвързване на публичното изразходване на средства под формата на субсидии за наемане на хора с трайни увреждания с изпълнените ангажименти по отношение на квотния принцип, с оглед подобряване на обществената и корпоративната социална отговорност“, гласи част от Националния план за действие по заетостта през 2020 г.

Планирани са мерки и по отношение на високия брой продължително безработни хора в страната – фирмите, които наемат такива хора, ще получат финансов стимул от държавата.

От днес до 4 март българските работодатели ще могат да изпратят документи в което и да е бюро по труда, че са наели на работа лица, които са били регистрирани като безработни за период от над 6 месеца. Въпросните наети служители също така трябва да са на възраст или до 24 години, или над 50 години, и да с основно или по-ниско образование.

След разглеждането и одобряването на тези документи, фирмите ще получават финансова субсидия, изплащането на която ще варира от 3 до 12 месеца. Парите от държавата ще бъдат предоставяне на компаниите за изплащането на заплатите и дължимите осигурителни вноски на новонаетите лица, които преди това са били продължително безработни.