Skip links

Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“

На 14 декември 2021 година Съюз за стопанска инициатива (ССИ) организира Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“. 

Публичното събитие се провежда в рамките на процедура BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2″, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Операция „Развитие на дигиталните умения“ е мащабна програма на ОП РЧР, обхващаща всеки отделен сектор на българската икономика, целяща определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии. Процедурата се изпълнява в рамките на два компонента. По Компонент 1беше разработена методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения/компетентности, методика за определяне на специфичните нива на дигитални умения на заетите лица, както и изискванията към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните умения във всеки от икономическите сектори. По този начин се постави основата за изпълнение на дейностите от Компонент 2, в рамките, на който, ще се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, както и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения.

В събитието участие взеха г-жа Виолина Накова, председател на Съюз за стопанска инициатива, г-н Цветан Спасов, Ръководител на Управляващия орган, инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

Г-жа Кристина Станчева, ръководител на проекта, заяви:

„Процедура „Развитие на дигиталните умения“ е плавен преход към приоритетната за новият програмен период на ЕС (2021-2027) – дигитализация на икономиката, което се основава на повишаване именно на дигиталните компетенции на заетите лица във всеки отделен икономически отрасъл“.  

Г-жа Виолина Накова, Председател на ССИ, отбеляза:

„Чрез съвместните действия на социалните партньори и Министерство на труда и социалната политика ще се подкрепят предприятията и работната сила за по-доброто им адаптиране към промените и предизвикателствата, които Индустрия 4.0 ще постави в сферата на пазара на труда и ще се осъществи плавен преход към развитието на работна сила с необходимите знания и умения за заемане на работните места на бъдещето“.

Продължителността на проекта е 20 месеца, като началото беше поставено на 01.11.2021 г. и датата за приключване е 30.06.2023г. Партньори на бенефициента ССИ са Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТ Подкрепа).

IMG-1911e38af22e344850efb2d1119eeebc-V
41
16
IMG-0eb08ed98c895b0cd3866f09463590ad-V

Назад
Напред