Skip links

Регионална занаятчийска камара – Кюстендил

Организация на занаятчиите, в която членуват самостоятелно заети занаятчии,дружества по закона за задълженията и договорите –собственици на предприятия,организирани по занаятчийски начин, майсторите, калфите и чираците от региона, включващ област Кюстендил.

За осъществяване на своите цели РЗК:

1. Сътрудничи с държавни и общински институции, неправителствени организации  и физически лица в страната и в чужбина; 

2.Организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по общи и специфични въпроси от значение за занаятчийството;

3. Подпомага държавната и общинските администрации в региона в усилията им за насърчаване развитието на занаятите, разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани със занаятите, включително  тяхното представяне като елемент от културното наследство в контекста на развитието на българския туризъм;

4. Публикува материали, свързани с нейната дейност или от значение за занаятчиите в нейния регион,подготвя и разпространява печатни издания за своите членове;

5. Изпълнява, възлага и подпомага провеждането на проекти и изследвания;

6. Подпомага своите членове в занаятчийската им дейност, както и при участието им в местни, национални и международни прояви в областта на занаятчийството;            

 7. Организира курсове за повишаване на квалификация с цел защита на майсторска степен;

  8. Подпомага членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение чрез курсове за професионална квалификация, семинари и др. подходящи форми;

9. Провежда изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства за калфи;

10. Изготвя програми за обучение на занаятчии според нуждите на региона;

11. Публикува на интернет страницата си одобрените от управителните органи на НЗК образци на документи,с които занаятчиите декларират произхода на изделията си,както и други удостоверителни документи в случаите, уредени със закон;

12. Води регистър на занаятчиите и регистри на чираците, калфите и майсторите от своя регион и всеки месец изпраща информация за вписванията и заличаванията в тях през предходния месец с цел отразяване на актуалното състояние в националните регистри, водени от Национална занаятчийска камара,наричана в устава „НЗК”;

13. Определя състава на изпитните комисии за провеждане на калфенски изпити със съдействието на регионалните структури на професионалните организации на занаятчиите;

14. Участва в съвместни мероприятия и проекти и активно сътрудничи с останалите РЗК и НЗК;