Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester): оценка на резултатите и път напред – с участието на Европейската комисия и Eurofound

Целта на проекта е да се разбере по-добре дали и как организациите на МСП участват в процеса на Европейския семестър и как да подобрят положението главно на национално ниво. Това ще доведе до препоръки на равнище ЕС и на национално равнище как гласът на МСП да бъде чуван по-добре на всички нива.

Европейският семестър е рамката за координация на икономическите и социалните политики в целия ЕС. Той е в основата на социално-икономическите реформи в държавите-членки. С годишните доклади, основани на националните доклади и специфичните национални препоръки, семестърът настоява за активното участие на социалните партньори и бизнес организациите на национално и регионално ниво. Тяхната роля е да приложат и да получат по-добра роля в реформите, подходяща икономическа и социална бизнес среда, както и добре функциониращи пазари на труда.

Чрез анализи и процес на взаимно обучение, проектът SMILES ще допринесе за подобряване на гласа на МСП в семестъра и по-доброто отчитане на приоритетите и потребностите на МСП през новия семестър.

През 2020 г. семестърът включва бизнес среда, икономическо и парично измерение, финансова стабилност, зелена икономика с въвеждането на целите на ООН за устойчиво развитие, пазар на труда и уменията, социална защита и социално сближаване, включително принципите на Европейския стълб за социални права и социално оценяване.

Проектът SMILES се възползва от финансовата подкрепа на Европейската комисия за период от 2 години.