Skip links
сси

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССИ НА 17.11.23 г. 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНЦИАТИВА,

С настоящето отправям към вас писмена покана за присъствие на извънредно Общо събрание на Съюза за стопанска инициатива, регистриран в регистъра на синдикалните и работодателски организации към Софийски градски съд по дело № 287/1990 г., партиден номер 26, рег. 9, том 1, стр. 125, свикано от Управителния съвет на ССИ с негово решение от 10. 10. 2023 г. на основание чл. 22, ал.1, изр. второ от Устава на съюза за стопанска инициатива, както следва:

 1. Дата на провеждане на ОС на ССИ – 17. 11. 2023 г. ;
 • Час на провеждане на ОС на ССИ – 13:00 часа;

Място на провеждане на ОС на ССИ – гр. София, пл. „Света Неделя“ 5, хотел София Балкан Палас, зала „Роял“ , съгласно чл. 25, ал.1 от Устава на Съюза за стопанска инициатива. 

 • Дневен ред за провеждане на ОС на ССИ:
 • Приемане на промени в Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива;
  • Избор на председател на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива;
  • Приемане на промени в Устава на Съюза за стопанска инициатива;
  • Разни.
 • Членовете на съюза могат да присъстват лично на събранието или чрез упълномощен/и от тях представител/и, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Устава на ССИ. Регистрацията на присъстващите членове на Общото събрание ще се извърши от 11.30 до 12.30 часа. При липса на кворум на основание чл. 25, ал. 3 от Устава на ССИ, извънредното общо събрание ще се проведе в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита редовно независимо от явилите се членове.
 • Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на членовете на Съюза за стопанска инициатива от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание до датата на провеждане на заседанието по седалище и адреса на управление на съюза. 

С уважение,

Проф. д-р Красимира Станева 

Председател на УС на ССИ