Skip links

310 милиарда евро за новия механизъм за възстановяване и устойчивост

Новият механизъм за възстановяване и устойчивост ще се осигури широкомащабна финансова подкрепа за реформи и инвестиции на държавите членки с цел смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията, причинена от коронавируса, и с цел икономиките на ЕС да станат по-устойчиви, издръжливи на сътресения и по-добре подготвени за предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.

Той ще помогне на държавите членки да се справят с предизвикателствата, установени в рамките на европейския семестър в области като конкурентоспособността, производителността, екологичната устойчивост, образованието и уменията, здравеопазването, заетостта и икономическото, социалното и териториалното сближаване. Механизмът ще гарантира подходяща насоченост на тези инвестиции и реформи на основата на екологичния и цифровия преход, за да спомогне за създаването на работни места и устойчив растеж и да направи Съюза по-устойчив.

Какви средства ще бъдат на разположение чрез механизма?

По-голямата част от финансирането ще бъде предоставено чрез безвъзмездни средства, с възможност за неговото допълване чрез заеми. Общият размер на безвъзмездни средства, които ще са на разположение, ще бъде 310 милиарда евро, като същевременно на разположение са допълнителни 250 милиарда евро под формата на заеми.

За безвъзмездните средства за всяка държава членка ще бъде определен максимален размер въз основа на предварително определен коефициент на разпределение, при който се взема предвид броят на населението, БВП на глава от населението и безработицата.

За да получат достъп до механизма, държавите членки трябва да изготвят планове за възстановяване и устойчивост, в които се определят програмите им за реформи и инвестиции за следващите четири години – до 2024 г. В тези планове трябва да са включени както реформите, така и публичните инвестиционни проекти, като част от един съгласуван пакет.

С Механизма за възстановяване и устойчивост ще се подкрепят дългосрочните реформи и инвестиции, по-специално в областта на екологосъобразните и цифровите технологии, с трайно въздействие върху производителността и устойчивостта на икономиката на Съюза.

С механизма се допълва и наборът от вече изготвени мерки в отговор на настоящата пандемия, причинена от коронавируса, като например изменението на Регламента за политиката на сближаване, инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса и инструмента SURE.

Повече информация за механизма можете да получитетук и тук.