Skip links

Студентски конкурс „Моята цифрова България“

Международна кръгла маса „Дигитална и устойчива България: Малките на фокус, 20.09.2021

Национално представителна работодателска организация Съюз за стопанска инициатива организира под патронажа на г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, Студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!“. 

Чрез конкурса ще бъдат откроени и насърчени визионерите и предприемачите сред българските студенти и ще бъдат предложени решения на редица социално-икономически предизвикателства пред българското общество за постигането на устойчива цифровизация. 

Нашата цел е да интегрираме модела за вземане на решение „от долу на горе“, като чуем гласа на младите и инициативни български студенти. Най-добрите доклади ще послужат за формирането на политики в сферата на цифровизацията. 

Критерии за участие:

В конкурса участие могат да вземат български студенти, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина, и са на възраст до 27 години. 

Примерни теми: 

☑️ Използване на изкуствен интелект и големи данни за намаляване на CO2 в градовете;

☑️ Киберсигурността като публично благо;

☑️ Цифровизация и критично мислене; 

☑️ Прецизно земеделие;

☑️ Онлайн безопасност за деца и т.н.

Техническо задание

Опишете Вашата визия за устойчива цифровизация на българското общество, бизнес или общност. Сегментирането на субекта на изследване може да бъде до ниво по Ваше усмотрение. Описанието следва да не надвишава 3 стандартни страници.

Всеки доклад следва да започва с визия на желаното състояние на ясно прецизиран субект в България (държава, държавен орган, общност, бизнес индустрия и т.н.), както и да завършва с 3 конкретни препоръки за политики, които да доведат до реализацията на тази визия.

Препоръчана структура за анализ:

  1. Въведение – дефиниране на субект, проблем и желано състояние (визия); 
  2. Анализ на заинтересованите страни;
  3. Анализ на ресурси, потенциални решения и оценка на въздействието;
  4. Препоръки.

Краен срок: 

Крайният срок за изпращане на студентските доклади/анализи се удължава до 15.02.2022 г. Доклади/анализи, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Начин на кандидатстване: 

Вашите доклади/анализи, с които кандидатствате в конкурса, изпращайте на електронните пощи на Съюза за стопанска инициатива, както следва: office@ssibg.org и s.plamenov@ssibg.org.

Моля придружаващото електронно писмо да бъде с тема: „Студентски конкурс на ССИ „Моята цифрова България““ и да съдържа следните данни: 

  • Три имена;
  • Висше училище в България или в чужбина, в което се обучавате;
  • Специалност и курс на обучение;
  • Наименование на доклада/анализа, с който кандидатствате.

Моля изискайте потвърждение за получаването на Вашата кандидатура.

Начин на определяне на победителите:

Победителите в конкурса ще бъдат определени по предварително утвърдена критериална матрица от жури с висока експертиза.
За повече информация и въпроси относно конкурса може да се свържете с г-н Светлин Илиев, e-mail: s.plamenov@ssibg.org, тел.: 0899 015 999.