Skip links

ССИ подкрепи в НСТС предложените изменения на бюджетните закони

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) подкрепи на заседанието на 26.07.2021 г. на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) предложените промени в бюджетните закони. 

Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са предвидени допълнителни средства в размер до 400 млн. лв. за справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката чрез подпомагане на бизнеса и програми за заетост. Подкрепата за бизнеса е наложително да продължи до края на 2021 г. с цел запазване на съществуващата заетост на работници или служители чрез осигуряване на финансов ресурс на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности вследствие на пандемията от COVID-19.

Допълнителните средства за програмата за подпомагане на въздушните превозвачи за преодоляване на последствията от COVID-19 са в размер на 30 млн. лв.

Предвидени са също така допълнителни средства в размер до 222,4 млн. лв. за прилагането на мерки и социална подкрепа на правоимащите лица и семейства, с оглед недопускане на социално напрежение в сложната епидемична и икономическа обстановка в страната, включително за обезпечаване на нова целева мярка за компенсиране на ниския размер на дохода на най-уязвимата възрастова група пенсионери; за обезпечаване разходите за изплащане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст за периода октомври-декември 2021 г.; за обезпечаване разходите за целеви помощи за отопление и за обезпечаване на разходи по механизма за личната помощ.

Предвид създалата се извънредна епидемична обстановка в страната в резултат на пандемията от COVID-19 и очакванията развитието на пандемията да продължи, се предлага в централния бюджет за 2021 г. да се предвиди допълнителен финансов ресурс в размер до 200,1 млн. лв. за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията, включително за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурените лица, за закупуване на лекарства.

Средства в размер до 100,0 млн. лв. са предвидени за текущ ремонт и поддържка на републиканската пътна мрежа, в т.ч. на приоритетни пътни участъци, нуждаещи се от извършването на спешни аварийно-ремонтни дейности.

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се предвижда:

– увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване от 300,00 лв. до 340,00 лв. (ръст от 13,3 %), като със същия процент ще се увеличат и минималните размери на всички пенсии за трудова дейност; 

– увеличение на размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. до 170,00 лв. (ръст от 14,3 %), като със същия процент ще се увеличат размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както и на добавките, чиито размер е обвързан с размера на социалната пенсия за старост;

– увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1440,00 лв. до 1500,00 лв. (ръст от 4,2 %);

– увеличение от 1,2 до 1,35 % на процента за всяка година осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в пенсионната формула както за вече отпуснатите, така и за новоотпуснатите пенсии. Увеличението на „тежестта“ на година стаж с 12,5 % ще доведе до нарастване на основните размери на всички пенсии за трудова дейност.

С предложените изменения в ДОО за пръв път се прилага комплексен подход между пенсионноосигурителната система и социалното подпомагане. 

Приложеният метод на увеличение на пенсиите чрез увеличаване на коефициента на прослуженото време е в съответствие с фундаменталния принцип в пенсионната система „Устойчивост“, изискващ да се плати такава цена, че да не заплашва финансовата стабилност на бюджета на ДОО. Изключително важно по отношение на предлагания модел е, че се зачита приноса на осигурените лица към пенсионноосигурителната система.