Skip links

ССИ все участие в международна конференция в рамките на инициатива “Spinoff Bulgaria”

 Съюзът за стопанска инициатива беше представен в лицето на председателя Васка Бакларова и заместник-председателя Светлин Илиев. Конференцията цели да създаде устойчива Spinoff Еко система и култура, която до 2030г да създаде над 100 нови технологични Startup-и, произхождащи от науката, университетите или съществуващите корпорации. Основен акцент беше поставен на академичния трансфер на технологии и корпоративни Spinoff програми, инвестиции и иновации на ранен етап и новата европейска иновационна стратегия.

Васка Бакларова взе участие в панела женско Spinoff предприемачество, който целеше да мотивира и жените да поемат все по-сериозна инициатива в бизнес средата, тъй като по данни на ЕК само 1% от предоставените инвестиции се насочват към фирми основани и ръководени от жени.

В годините жените се доказват многократно като подходящи кадри за високи управленски нива, както и като собственици на успешни компании. Определено трябва да се насърчават младите момичета да изучават както бизнес науки, така и технологии, инженерство и математика. Целта и на част от финансовите инструменти директно от ЕК е повече жени учени да влязат в тези сектори, защото там са водещите индустрии, които създават голям финансов ресурс и които акумулират разгръщането на големи предприемачески идеи.

Светлин Илиев участва в панела „Дигитални иновационни Хъбoве” и за пръв път представи проекта “ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ ТРАКИЯ”, който получи директно финансиране от ЕК по процедура за създаване на мрежа от Европейски цифрови иновационни Хъбoве (ЕЦИХ) по Програма „Цифрова Европа“ 2021-2027г.

ЕЦИХ „Тракия“ фокусира своята експертиза в сферите на изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност и ключови базови технологии, с водеща експертиза в областта на киберсигурността. ЕЦИХ „Тракия“ ще развива своята дейност на територията на Южен-централен район, с координационен център в град Пловдив. Проектът е изцяло в съответствие с особеностите на индустриалното развитие на региона, с потребностите на бизнеса в него.

Изграждането на кибер полигон “Helios” ще осигури сигурна и контролирана виртуална среда, която ще стимулира и фасилитира дигиталната трансформация на публични и частни субекти, чрез предоставяне на среда за пред-инвестиционно тестване и обучение в близка до реалната среда.