Skip links

Предложение на ССИ за промяна на противоепидемичните мерки на територията на София-град

Във връзка с разпоредените в Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г., Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация предлага промяна в установения режим в т. 3 и т. 24 от заповедта, както следва:

Считаме, че не са налице убедителни аргументи по отношение на разпореденото в т. 3 от заповедта пълно преустановяване на провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. 

Конгресно-конферентните и сходните с тях мероприятия на закрито не съдържат висока степен на риск. Това са мероприятия, които позволяват да се провеждат при висока степен на контрол и в никакъв случай не могат да се приравняват на масовите инициатива с висока концентрация на хора. В този контекст те не са с по-висока степен на риск от разрешените за провеждане със същата заповед културни и развлекателни мероприятия, посещения на музеи и галерии и други подобни. 

Същевременно по отношение на конгресно-конферентните и сходните с тях мероприятия на закрито не е уреден никакъв допуск за провеждането им при спазване на определени ограничителни норми – например брой участници, отстояние между участниците, капацитет от помещението и  т.н.

Не е предвиден дори и допуск за провеждането им съгласно т. 24 от заповедта, а именно при наличие на ваксиниран, преболедувал или доказано отрицателен за COVID-19 персонал и ваксинирани, преболедували или доказано отрицателни за COVID-19 участници.

Във връзка с пълната забрана за провеждане на конгресно-конферентните и сходните с тях мероприятия на закрито (т. 3 от заповедта) остава неизяснено значението на текста на т. 21, а именно установеното изключение за носене на защитни маски за лице в закрити обществени места по отношение на участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си. 

Във връзка с горното предлагаме следните конкретни промени в издадената Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция:

  1. Точка 3 да придобие следното съдържание: „Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30 % капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 20 участника, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски за лице на всички учатсници“;
  2. В т. 24 след думите „Въведените противоепидемични мерки по т.“ се добавя цифрата „3“ и се поставя запетая.