Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Предложение на ССИ за промяна на противоепидемичните мерки на територията на София-град

Във връзка с разпоредените в Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г., Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация предлага промяна в установения режим в т. 3 и т. 24 от заповедта, както следва:

Считаме, че не са налице убедителни аргументи по отношение на разпореденото в т. 3 от заповедта пълно преустановяване на провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. 

Конгресно-конферентните и сходните с тях мероприятия на закрито не съдържат висока степен на риск. Това са мероприятия, които позволяват да се провеждат при висока степен на контрол и в никакъв случай не могат да се приравняват на масовите инициатива с висока концентрация на хора. В този контекст те не са с по-висока степен на риск от разрешените за провеждане със същата заповед културни и развлекателни мероприятия, посещения на музеи и галерии и други подобни. 

Същевременно по отношение на конгресно-конферентните и сходните с тях мероприятия на закрито не е уреден никакъв допуск за провеждането им при спазване на определени ограничителни норми – например брой участници, отстояние между участниците, капацитет от помещението и  т.н.

Не е предвиден дори и допуск за провеждането им съгласно т. 24 от заповедта, а именно при наличие на ваксиниран, преболедувал или доказано отрицателен за COVID-19 персонал и ваксинирани, преболедували или доказано отрицателни за COVID-19 участници.

Във връзка с пълната забрана за провеждане на конгресно-конферентните и сходните с тях мероприятия на закрито (т. 3 от заповедта) остава неизяснено значението на текста на т. 21, а именно установеното изключение за носене на защитни маски за лице в закрити обществени места по отношение на участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си. 

Във връзка с горното предлагаме следните конкретни промени в издадената Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция:

  1. Точка 3 да придобие следното съдържание: „Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30 % капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 20 участника, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски за лице на всички учатсници“;
  2. В т. 24 след думите „Въведените противоепидемични мерки по т.“ се добавя цифрата „3“ и се поставя запетая.