Skip links

Покана за участие в Международна конференция на тема „Предизвикателства пред трансформацията на индустрията“, която ще се проведе на 14 септември 2021 г., по време на Международно изложение за машини и технологии за металообработка MachTech & InnoTec

Тази година в рамките на изложението ще бъде организирана богата съпътстваща програма и ще се разглеждат важни за машиностроителния и технологичния сектор теми.

Международната конференция, която ИАНМСП организира в партньорство с Интер Експо Център и Българска браншова камара – машиностроене (ББКМ), ще се проведе на 14.09.2021 г. в специално изградена семинарна зала в Интер Експо Център. Очаква се в събитието да вземат участие голям брой професионалисти.

Конференцията е посветена на дигитализацията на индустрията и има за цел представяне на възможностите за оптимизация на процесите в производството. Програмата на конференцията предвижда да се разгледат изключително важни и актуални теми за бранша като: „Връзката между науката и бизнеса при дигиталната трансформация в машиностроенето“, „Прилагане на съвременни системи на управление на производствените процеси“, „Нови тенденции в металообработването“ и др.

За участие в конференцията, Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

1.  Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;

2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира участие на български фирми в Международна конференция  на тема „Предизвикателства пред трансформацията на индустрията“ по време на Международно изложение за машини и технологии за металообработка MachTech & InnoTech Expo 2021, при следните условия:

ИАНМСП организира участие в конференцията със 100% финансиране на разходите за:

– вход за посещение и участие в конференцията на 14 септември 2021 г.;

– бадж за достъп до всички изложбени зали 1, 2, 3 и 4 на ИЕЦ по време MachTech & InnoTech Expo 2021 за периода 14-17 септември 2021 г.;

– достъп до всички съпътстващи събития, организирани по време на изложението;

– възможност за включване с презентация в рамките на международна конференция „Предизвикателства пред трансформацията на индустрията“

– включване в нетуъркинг зоната на изложенията, което ще даде възможност за създаване на нови контакти и обмяна на опит между компаниите;

– лого, контактни детайли и кратко описание във финалната програма на събитието;

– лого на сайта на събитието.

Участниците заплащат всички други разходи за:

–      Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–      Застраховка на представителите на предприятието.    

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.       

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния ЛИНК

Крайният срок за подаване на документи е 31.08.2021 г. (вкл.).