Skip links

Национално участие в Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021, 07-09.11.2021, Дубай, ОАЕ

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021,  което ще се проведе в периода 07-09.11.2021 г., Дубай, ОАЕ.

Пазарът на захарни изделия, ядки и снакс в Близкия изток е изключително атрактивен и се развива динамично в положителна насока.

YUMMEX Middle East е единственото събитие с фокус върху производството на захарни изделия, шоколад, ядки и снакс в региона.

Събитието предлага мащабна съпътстваща програма, която от своя страна финансира и гарантира присъствието на най-важните търговци от региона.

YUMMEX Middle East се провежда паралелно с три  силни събития с голяма синергия – Gulfood Manufacturing, Private Label & Licensing Show, Speciality Food Festival.

Периодът на провеждане на YUMMEX Middle East 2021 съвпада и с най-значимото и престижно световно събитие през годината провеждащо се в Дубай, а именно EXPO 2021.

За участие на изложението, предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

1.  Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;

2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира национално участие на български фирми на Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021, което ще се проведе в периода 07-09.11.2021, в Дубай, ОАЕ, със 100 % процента финансиране на разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на стандартен щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрение за участие в YUMMEX Middle East 2021 следва да поемат всички други разходи за:

–        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–        Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

–        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–        Застраховка на представителите на предприятието.

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния линк:

https://www.sme.government.bg/?p=54136

Крайният срок за подаване на документи е 09.06.2021 г. (включително).