Skip links

Национална контактна точка по насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в проведената на 26.07.2021 г. публична консултация относно структуратa и дейносттa на Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение (Насоките).

Насоките на ОИСР са препоръки, адресирани от правителствата към мултинационални предприятия, опериращи  в  или  от  съседни  страни. Държавите трябва да насърчават доброволното прилагане на Насоките на ОИСР посредством създаване на единствен по рода си механизъм – Национална контактна точка (НКТ). Насоките са изготвени от държавите-членки на ОИСР в сътрудничество с бизнеса, синдикатите и гражданското общество и представляват най-подробния набор от доброволни препоръки за отговорно бизнес поведение, насочени към всички компании, опериращи в международен план – от малки фирми до големи корпорации.

Създаването на НКТ в България е важно условие за присъединяване на страната ни към Декларацията относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия и има за цел да осигури диалог между правителството, бизнес организациите, синдикатите и неправителствения сектор за успешното прилагане на международно утвърдените стандарти на ОИСР за отговорно бизнес поведение. За целта предстои България да създаде НКТ с функции да:

  1. Насърчава доброволното прилагане на Насоките;
  2. Разглежда случаи на нарушения на Насоките;
  3. Действа като медиатор между заинтересованите страни;
  4. Насърчава диалога и спомага за намирането на взаимно приемливи решения.

Структурата на българската НКТ предвижда следните органи:

  1. Ръководител на НКТ – д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП;
  2. Секретариат на НКТ – осигурява административното и техническото обслужване;
  3. Работна група към НКТ – орган за вземане на решения по въпроси, свързани с насърчаването и прилагането на Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение в България; осигурява платформа за медиация между засегнатите страни в случаи на нарушения на Насоките; включва представители на държавни институции, бизнес организации, синдикати и НПО;
  4. Надзорен орган (Национален икономически съвет) – с функции да осъществява мониторинг на дейността на НКТ.

Според Съюза за стопанска инициатива е изключително важно бъдещата НКТ да има проактивна роля за популяризиране на Насоките не само сред мултинационалните компании, опериращи на територията на България, но и сред националните МСП, защото Насоките създават стандарти от ключово значение за бизнес климата в страната.