Skip links

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЛАСУВАХА НОВИТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТОКА НА БИЗНЕСА

На извънредното заседание в парламента проведено на 8 ноември, народните представители гласуваха новите компенсации за тока на бизнеса, които ще влязат в сила през 2023 г. Парламента прие решение за компенсиране на небитовите потребители заради скъпия ток според това дали са внедрили мерки за енергийна ефективност или ползват възобновяеми енергийни източници за собствени нужди.

Как ще работи схематаразликата между 250 лв./МВтч и цената на свободния пазар, ще получават бизнеси, които нямат такива енергоефективни мерки, чието прилагане ще се доказва от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. С разликата между 200 лв./МВТЧ и борсовата цена на електроенергията ще бъдат подпомагани онези предприятия, общини, здравни и социални заведения, които спестяват енергия или произвеждат такава. Това ще важи само за присъединените към мрежата високо напрежение, за останалите помощта ще е при цени на тока над 200 лв./МВтч, гласуваха депутатите в пленарна зала във вторник.

Крайните клиенти, които са присъединени в мрежа високо напрежение да се компенсират за разликата между базовата цена от 200 лв. за мегаватчас и средната пазарна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса, умножена по коефициент 0.80 за количествата, върху които се дължи цена „задължения към обществото“ според приетите текстове.

Коефициентът да бъде повишен с 0.1 при доказани от фирма за енергийно обследване инвестиции в енергийна ефективност през последните 3 години; ако имат издадени удостоверения за направени поне 10 процента енергийни спестявания годишно; докажат инвестиции във ВЕИ, покриващи поне 20 процента от собствените им енергийни нужди в последните три години или предоставят данни от мрежовия си оператор за намалено потребление на база месечни фактури. Ще се признава и сключен договор за изграждане на инсталация за възобновяема енергия за собствено потребление със срок за изпълнение до края на 2023 г., докогато се предвижда да продължи подпомагането на небитовите потребители заради скъпия ток. При установена злоупотреба получилият неправомерно повечето компенсации ще ги връща в петорен размер на Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), който ще продължи да изплаща помощите.